Urlop i choroba nie zawsze chronią przed zwolnieniem

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 16-05-2013 r.

W ostatnich dniach wręczania nauczycielom wypowiedzeń stosunku pracy zwykle okazuje się, że nauczyciel wytypowany do zwolnienia ma zwolnienie lekarskie lub jest na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, albo zdrowotnym. Nie zawsze jednak takie nieobecności ochronią go przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Z powodu częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełny wymiarze zajęć, dyrektor może rozwiązać z nim stosunek pracy. Procedura ta ma zastosowanie wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę w pełnym wymiarze zajęć.

Usprawiedliwiona nieobecność pracy chroni przed zwolnieniem, ale nie zawsze

W praktyce wątpliwości wywołuje możliwość rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim, urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim czy też wychowawczym.

Tymczasem w stosunku do nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu pracy dotyczące zakazu wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 Kodeksu pracy).

Ustawa o zwolnieniach grupowych wyłącza ochronę

Możliwość rozwiązania z takim nauczycielem stosunku pracy we wskazanych sytuacjach przewiduje natomiast ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, którą stosuje się w szkołach zatrudniających co najmniej 20 pracowników (art. 1 ust. 1, art. 10 ust. 1 tej ustawy).

Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w trakcie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy jest dopuszczalne o ile urlop trwa co najmniej 3 miesiące, albo upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 5 ust. 3 w zw. z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy).

W takim przypadku dyrektor szkoły może rozwiązać stosunki pracy, w drodze wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).

Zatem, jeżeli szkoła stosuje ustawę o zwolnieniach grupowych i spełnione są powyższe warunki, to możliwe jest wypowiedzenie stosunków pracy nauczycielom w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Podstawa prawna:
  • art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674).
  • art. 1 ust. 1, art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844).
  • art. 41 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).


Agnieszka Rumik
, prawnik, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30474 )
Array ( [docId] => 30474 )