Bez informacji o dochodach pracownik nie dostanie świadczenia z ZFŚS

Data: 02-04-2013 r.

Jeżeli regulamin ZFŚS uzależnia przyznanie świadczenia w określonej wysokości od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem majątkowym, to osoba uprawniona, która nie spełnia tego wymogu musi się liczyć z odmową przyznania świadczenia. Taki sam skutek może wywołać wniosek niekompletny, czy też niezgodny z wymogami regulaminu.

Bez informacji o dochodach pracownik nie dostanie świadczenia z ZFŚS

Jeżeli regulamin ZFŚS uzależnia przyznanie świadczenia w określonej wysokości od złożenia wniosku wraz z oświadczeniem majątkowym, to osoba uprawniona, która nie spełnia tego wymogu musi się liczyć z odmową przyznania świadczenia. Taki sam skutek może wywołać wniosek niekompletny, czy też niezgodny z wymogami regulaminu.

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS zależy od sytuacji socjalnej osób uprawnionych

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie (art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

Istotna jest wysokość dochodów na osobę w rodzinie uprawnionego do ZFŚS

Częstym problemem praktycznym jest niechęć pracowników do ujawniania swoich dochodów. Skoro jednak świadczenia z funduszu są przyznawane z uwzględnieniem kryteriów socjalnych, to przy ocenie sytuacji socjalnej osoby uprawnionej istotne jest to, czy i jakie dochody osiąga poza zakładem pracy, w którym ubiega się o świadczenie, oraz jaka jest sytuacja życiowa wszystkich członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Jeżeli więc przyznawanie świadczeń jest uzależnione od wymienionych wyżej kryteriów, to oczywiste staje się, że sytuacja pracownika lub innej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu wymaga każdorazowo wyjaśnienia, ustalenia i oceny (Wyrok SN z 8 maja 2002 r. - I PKN 267/01, OSNP 2004/6/99).

 

Regulamin ZFŚS może wymagać oświadczeń o dochodach

Przyznanie świadczeń z funduszu, a także ich wysokość, są więc uzależnione od spełnienia przez osobę ubiegającą się o to świadczenie określonych kryteriów socjalnych. Ustawa o ZFŚS nie określa jednak sposobu, w jaki ma nastąpić udokumentowanie ich spełnienia. Uprawnienie pracodawcy do żądania podania stosownych informacji oraz przedłożenia odpowiednich dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia z funduszu powinno zatem znajdować uzasadnienie w regulaminie ZFŚS. W jego postanowieniach powinny być sprecyzowane zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz tryb rozpatrywania wniosków o ich przyznanie. Regulamin powinien także określać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z ZFŚS spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie.

Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie do regulaminu zasady, że pracownik, który nie chce ujawniać dochodu, zgadza się tym samym na zaszeregowanie go do grupy osób o najwyższych dochodach. Można znaleźć jeszcze inne rozwiązanie, polegające na ustaleniu w regulaminie kilku grup dochodowych (ustalając dochody od … do …), a pracownik składa jedynie oświadczenie, do której grupy dochodowej należy, nie wskazując konkretnych dochodów. Jednakże jeśli takiego zapisu nie ma w regulaminie ZFŚS szkoły, to szkoła nie może oprzeć się na takim oświadczeniu pracownika.

Podstawa prawna:

  • art. 8 ust. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.).


Zobacz także:


Tagi: ZFśS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30623 )
Array ( [docId] => 30623 )