Dochód przyjmowany dla celów ZFŚS to nie tylko wynagrodzenie za pracę

Autor: Anna Trochimiuk
Data: 24-03-2014 r.

Dochód na osobę w rodzinie brany pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS to nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale także emerytura, renta oraz inne świadczenia finansowe otrzymywane przez pracowników, emerytów, rencistów i inne osoby uprawnione.

Szkoły zarządzające Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych najczęściej, jako kryterium przyznawania świadczeń socjalnych przyjmują wysokość dochodu przypadającą na osobę w rodzinie uprawnionego do Funduszu. Szczegóły dotyczące sposobu ustalania dochodu powinien zaś określać regulamin ZFŚS funkcjonujący w danej szkole i placówce. Często stosowanym rozwiązaniem jest zsumowanie przychodów wykazanych w rozliczeniu rocznym PIT wszystkich członków gospodarstwa domowego i podzielenie ich przez liczbę tych członków. Jednakże o sposobie ustalenia sytuacji materialnej osób uprawnionych do ZFŚS w danej szkole przesądzają zapisy regulaminu ZFŚS.

Przykładowy zapis regulaminu:

  1. Wysokość świadczeń funduszu jest ustalana na podstawie złożonego przez osobę uprawnioną oświadczenia o średnim miesięcznym dochodzie brutto, przypadającym na jednego członka jego rodziny za pierwszy kwartał roku, w którym przyznaje się świadczenie.
  2. Przez średni miesięczny dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wszelkie dochody osób zamieszkujących razem i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podzielone przez liczbę tych osób.
  3. Dochód brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
  • wynagrodzenie brutto, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • emerytury i renty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
  • dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego,
  • dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone,
  • stypendia,
  • alimenty,
  • zasiłki dla bezrobotnych.
Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34467 )
Array ( [docId] => 34467 )

Array ( [docId] => 34467 )