Dyrektor szkoły nie przyzna środków z ZFŚS na zakup okularów

Data: 17-02-2015 r.

Nauczyciele nie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu okularów na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nauczyciele nie dostaną również na taki cel dofinansowania ze środków ZFŚS.

Dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych dla nauczycieli i innych pracowników szkoły jest przewidziane, gdy spędzają co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy na realizowaniu zadań wymagających korzystania z monitora ekranowego (§ 8 ust. 2 w związku z § 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe). Oznacza to, że dyrektor szkoły zwykle nie będzie miał obowiązku udzielenia nauczycielom dofinansowania.

Nauczyciele mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Zdrowotnego. Tymczasem dyrektor szkoły często spotyka się z wnioskami o udzielenie wsparcia ze środków ZFŚS – takie dofinansowanie zakupu okularów nie jest możliwe dla nauczycieli.

Fundusz Zdrowotny – dofinansowania dla nauczycieli

Zgodnie z regulacjami ustawy Karta Nauczyciela organy prowadzące są zobowiązane do zapewnienia w budżetach odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (art. 72 ust. 1 Karta Nauczyciela). Zapis w ustawie jest nieprecyzyjny i nie wskazuje ani wysokości środków wyodrębnianych na pomoc dla nauczycieli, ani zakresu tej pomocy. Ze względu na brak ograniczeń ustawowych, należy uznać, że nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie na zakup szkieł korekcyjnych powinni w swoich wnioskach powoływać się na art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły jako pracodawca ma przekazać go do organu prowadzącego szkołę.

Dyrektor szkoły powinien przypominać o tym przepisie wszystkim nauczycielom, którzy zakup okularów chcieliby częściowo sfinansować ze środków ZFŚS dla nauczycieli.

ZFŚS dla nauczycieli w trudnej sytuacji socjalnej i życiowej

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wskazuje, że pracodawca, którym w przypadku szkoły jest dyrektor szkoły przeznacza środki z ZFŚS na działalność socjalną, którą należy rozumieć jako wspieranie: różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, działalności sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, opieki w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego oraz jako udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej) w tym zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).

W powyższym katalogu nie uwzględniono udzielania wsparcia związanego z realizowaniem potrzeb zdrowotnych, dlatego dyrektor szkoły może go odmówić i zasugerować nauczycielowi, aby o dofinansowanie zakupu okularów ubiegał się w oparciu o art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. Ustawa o ZFŚS nie przewiduje dla nauczycieli takiej pomocy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36581 )
Array ( [docId] => 36581 )

Array ( [docId] => 36581 )