Kryteria przyznawania świadczeń z ZFŚS zawarte w regulaminie

Data: 26-10-2015 r.

Ustalając wysokość świadczeń dla pracowników ze środków zgromadzonych w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wypłacanych m.in. przy okazji świąt Bożego Narodzenia, należy brać pod uwagę kryterium socjalne, np. sytuację życiową, rodzinną i materialną. Kryteria związane z przyznawaniem świadczeń z ZFŚS powinny być zawarte w regulaminie.

Dyrektor przedszkola, realizując wymóg różnicowania wysokości świadczeń, musi najpierw określić, jakie kryteria będą rozpatrywane przy ich rozdzielaniu. Powinny być one tak dobrane, aby możliwe było ustalenie położenia osoby uprawnionej i jego rodziny, pod względem ekonomicznym i zdrowotnym. Najczęściej przyjmuje się wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny. Nie bierze się bowiem pod uwagę tylko zarobków np. pracownika, ponieważ to nie odzwierciedlałoby jego sytuacji życiowej w pełni. Pracodawca powinien dysponować informacją o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie i ich łącznym dochodzie. Dopiero wówczas można obiektywnie ocenić prawo do świadczeń i określić ich wysokość dla osoby zainteresowanej.

Regulamin funduszu powinien zawierać postanowienia dotyczące sposobu udokumentowania np. wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny, dzięki któremu można zweryfikować, komu i w jakim wymiarze należy udzielić wsparcia. W regulaminie funduszu trzeba więc wskazać rodzaje dowodów potwierdzających aktualną sytuację materialną osób uprawnionych do korzystania z pomocy socjalnej. Mogą to być:

• zeznania roczne,

• zaświadczenia o zarobkach członków rodziny,

• pisemne oświadczenia pracownika o stanie rodzinnym, majątkowym, w tym o wysokości dochodu.

Pozyskiwanie takich danych jest zgodne z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z której wynika, że pozwala się na gromadzenie danych osobowych, jeśli są one konieczne do zrealizowania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Jeżeli pracownik nie zgadza się na ich ujawnienie, może spodziewać się odmowy przyznania wsparcia. Pracodawca bowiem ma ustawowy obowiązek stosować kryteria socjalne, a w konsekwencji gromadzić dane, które pozwolą mu na dokonanie oceny, komu pomoc przysługuje i w jakiej wysokości.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

W przedszkolach niepublicznych tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest uzależnione od liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Dyrektor placówki niepublicznej musi stworzyć fundusz, jeżeli zatrudnia (według stanu na 1 stycznia danego roku) co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wówczas stosuje te same zasady dotyczące działalności socjalnej co w przedszkolu publicznym.

Izabela Nowacka, specjalista prawa pracy

Tagi: zfśs

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37943 )
Array ( [docId] => 37943 )