Na świadczenia z ZFŚS zwolnione z podatku nie wystawia się deklaracji PIT

Data: 29-07-2013 r.

Jeżeli dyrektor szkoły przyznaje emerytowi lub renciście świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie zwolnionej z podatku dochodowego, tj. w wysokości nieprzekraczającej 2.280,00 zł w roku podatkowym, to nie musi sporządzać deklaracji PIT-8C.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego nie muszą sporządzać informacji o tych dochodach (art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dotyczy to także szkół i prowadzonej przez nie działalności socjalnej.

Co do zasady podmioty wypłacające należności lub świadczenia z tzw. „innych źródeł” (art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r.) są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Obowiązek ten nie dotyczy dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21 (zwolnione z podatku dochodowego), art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego.

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł są wolne od podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z 26 lipca 1991 r.). Przyznając tego typu świadczenia emerytom i rencistom dyrektor szkoły nie ma obowiązku sporządzać PIT do końca lutego następnego roku.


Podstawa prawna:
Art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 38, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 361 ze zm.).Dariusz Dwojewski
, doradca prawny
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30641 )
Array ( [docId] => 30641 )