Urlop zdrowotny nauczyciela nie ogranicza prawa do korzystania z ZFŚS

Autor: Wysocka Marta
Data: 22-02-2016 r.

Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie wyłącza prawa do korzystania ze świadczeń ZFŚS. Osiąganie korzyści majątkowych z tytułu niezależnych świadczeń nie jest tożsame z wykonywaniem pracy, które w przypadku nauczyciela na urlopie zdrowotnym powoduje odwołanie z tego urlopu.

Świadczenie wypłacone nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia nie może zostać uznane za nienależne, jeżeli nauczyciel ten spełnia warunki określone w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zakładowym regulaminie ZFŚS. Fakt korzystania przez niego z urlopu dla poratowania zdrowia nie powinien być w ogóle brany pod uwagę podczas przyznawania świadczenia.

Urlop zdrowotny nauczyciela wyklucza pracę zarobkową

Korzystanie z urlopu zdrowotnego nauczyciela wyklucza możliwość wykonywania jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej. Zakaz ten nie dotyczy jednak możliwości osiągania korzyści majątkowych z tytułu należnych świadczeń.

W czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia  nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. Świadczenia z ZFŚS zaliczają się do świadczeń pracowniczych.

Środki z ZFŚŚ mogą być wykorzystane na działalność socjalną

Kryterium przyznawania świadczeń socjalnych dla nauczycieli jest ich sytuacja życiowa, rodzinna i materialna. Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia może korzystać ze wsparcia na takich samych zasadach, jak pozostali pracownicy placówki. Celem wsparcia dla nauczycieli może być dofinansowanie:

  • różnych form wypoczynku,
  • działalności kulturalno-oświatowej,
  • działalności sportowo-rekreacyjnej,
  • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez opiekuna dziennego lub nianię, w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego,
  • udzielania pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej).

Świadczenie wypłacone w czasie urlopu zdrowotnego nauczyciela nie może zostać uznane za nienależne, jeżeli spełnione zostały kryteria przewidziane w regulacjach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W takim przypadku nie można zobowiązać nauczyciela do zwrotu nieprawidłowo wypłaconego świadczenia.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38623 )
Array ( [docId] => 38623 )