Ewidencja dopłat do kapitału podlegających zwrotowi

Data: 01-07-2013 r.

Dopłaty mające charakter zwrotny, spełniają kryteria składnika aktywów. W tej sytuacji należałoby się zastanowić, czy nie ująć ich jako inwestycje. W świetle obowiązującej definicji inwestycji mogą się jednak pojawić wątpliwości, czy są to rzeczywiście aktywa nabyte.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości (dalej: UoR) inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.

Od stycznia 2009 r. zgodnie ze znowelizowaną definicją inwestycjami będą aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści.

Pojawia się także pogląd, że wszystkie dopłaty – bez względu na ich zwrotność – należy ujmować jako „Koszty finansowe”. Może to jednak prowadzić do zniekształcenia obrazu jednostki. Jeśli jednostka wie, że otrzyma z powrotem środki pieniężne, to bezzasadne jest najpierw odpisywanie ich w koszty a potem – w chwili otrzymania zwrotu – w przychody finansowe.

Dopłaty podlegające zwrotowi należałoby ująć w zależności od przewidywanego terminu zwrotu, jako:

  • inwestycję krótkoterminową, – jeśli przewidywany termin otrzymania zwrotu z uwzględnieniem trzymiesięcznego terminu od ogłoszenia o zwrocie były krótszy niż 12 miesięcy;
  • inwestycję długoterminową – jeśli przewidywany termin otrzymania zwrotu z uwzględnieniem trzymiesięcznego terminu od ogłoszenia o zwrocie były dłuższy niż 12 miesięcy albo nie byłby określony.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31693 )
Array ( [docId] => 31693 )

Array ( [docId] => 31693 )