Ewidencja księgowa noty obciążeniowej u wierzyciela

Data: 24-05-2013 r.

Nota księgowa to dowód rozliczeniowy stosowany do udokumentowania transakcji, która nie podlega przepisom ustawy o VAT. Może to być nota obciążeniowa, uznaniowa lub obciążeniowo-uznaniowa.

 

W umowach regulujących stosunki cywilnoprawne należy zawierać klauzule, które będą regulowały zasady postępowania, w sytuacji gdy któraś ze stron nie będzie w należyty sposób wywiązywała się z postanowień.

Prawo do zawarcia w umowie takiego postanowienia wynika wprost z Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: kc) strony mogą zastrzec w zawartej umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej). Pojawia się wtedy jednak pytanie, jaki wystawić dokument - notę księgową, notę obciążeniową czy może fakturę.

W momencie naliczenia kary i wystawienia noty obciążeniowej jej wartość spółka powinna ująć jako rozliczenie międzyokresowe przychodów, może zdarzyć się bowiem sytuacja, że dłużnik odmówi jej zapłaty. Z chwilą wyegzekwowania kary, czyli w momencie rzeczywistego otrzymania zapłaty kary, wartość tej kary należy zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych.

W księgach rachunkowych spółki operacje związane z tym zdarzeniem mogą przebiegać zapisami:

 

 

 


 • Nota obciążeniowa - zarachowanie kary z tytułu nieprzestrzegania warunków umowy:
  Wn
  Rozrachunki z dostawcami,
  Ma
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 • WB - zapłata należnej kary przez kontrahenta na rachunek bankowy:
  Wn
  Rachunek bieżący,
  Ma
  Rozrachunki z dostawcami.
 • PK - rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymania kary:
  Wn
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  Ma
  Pozostałe przychody operacyjne.

Naliczone przez jednostkę kary wykazane zostaną w aktywach bilansu w pozycji B.II.2 lit. a), jako należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy. Równocześnie wykazane zostaną w rachunku zysków i strat jako pozostałe przychody operacyjne.

Podstawa prawna:
 • art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 • Nota obciążeniowa - zarachowanie kary z tytułu nieprzestrzegania warunków umowy:
  Wn
  Rozrachunki z dostawcami,
  Ma
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 • WB - zapłata należnej kary przez kontrahenta na rachunek bankowy:
  Wn
  Rachunek bieżący,
  Ma
  Rozrachunki z dostawcami.
 • PK - rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymania kary:
  Wn
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  Ma
  Pozostałe przychody operacyjne.
 • art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) • Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

  pobierz

  Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

  pobierz

  5 błędów w księgowaniu środków trwałych

  pobierz

  Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31688 )
  Array ( [docId] => 31688 )