Ewidencja księgowa pożyczki od kontrahenta zagranicznego

Data: 09-12-2013 r.

Umowa pożyczki obliguje do odpowiedniej ewidencji księgowej, sporządzenia deklaracji i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie obowiązek podatkowy w zakresie PCC od umowy pożyczki ciąży tylko i wyłącznie na pożyczkobiorcy.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Podstawę opodatkowania stanowi kwota lub wartość pożyczki. Wysokość podatku stanowi 2%. Jeżeli nie jest on pobierany przez płatnika (notariusza), pożyczkobiorca ma obowiązek złożyć deklarację (na formularzu PCC-3) do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Jednocześnie należy obliczyć i wpłacić należny podatek.

 

Podatek stanowi koszt w momencie złożenia deklaracji PCC-3.

W przypadku umów pożyczki ustawa przewiduje jedynie wyjątek w sytuacji udzielenia pożyczki spółce kapitałowej przez wspólnika (udziałowca) oraz przez przedsiębiorców niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek.

Ewidencja księgowa pożyczki od kontrahenta:

 • Otrzymanie pożyczki od kontrahenta:
  • Wn rachunek bankowy
  • Ma Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów od jednostek niepowiązanych (długo/krótkoterminowe).
 • Złożenie deklaracji PCC:
  • Wn Podatki i opłaty
  • Ma Zobowiązania publiczno-prawne
 • Zapłata podatku PCC
  • Wn Zobowiązania publiczno-prawne
  • Ma Rachunek bankowy”
 • Spłata odsetek:
  • Wn Koszty finansowe - odsetki
  • Ma Rachunek bankowy”.
 • Spłata kapitału:
  • Wn Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów od jednostek niepowiązanych
  • Ma Rachunek bankowy.

W przypadku otrzymania pożyczki od kontrahenta w walucie na koniec okresu sprawozdawczego (zazwyczaj na koniec roku obrotowego) należy dokonać wyceny pożyczki. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.


Tagi: pożyczka, pcc

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33588 )
Array ( [docId] => 33588 )