Lokaty bankowe w ewidencji księgowej NGO

Data: 19-04-2015 r.

W zależności od długości trwania danej lokaty, organizacja zalicza ją do aktywów długo- lub krótkoterminowych, natomiast odsetki od lokaty – do przychodów finansowych. W przypadku gdy moment dopisania przez bank odsetek następuje po dniu bilansowym, przy dokonywaniu wyceny aktywów należy ustalić, podzielić i zaksięgować tę część odsetek, która dotyczy każdego roku obrotowego.

Organizacja pozarządowa, która posiada wolne środki pieniężne (np. z otrzymanej darowizny bądź grantu), zanim dokona ich rozdysponowania, deponuje je w różnych formach oszczędności proponowanych przez banki. Najczęściej stosowanym sposobem inwestowania jest założenie lokaty bankowej (np. kwartalnej), czyli tak zwanego depozytu bankowego. Zazwyczaj bank ma w swojej ofercie lokaty odnawialne (automatycznie) i nieodnawialne (po upływie terminu środki zostają zwrócone na rachunek bieżący wraz z odsetkami).

Depozyt bankowy

Organizacja podpisuje z bankiem umowę na zdeponowanie na pewien czas określonej kwoty pieniędzy w zamian za umowne odsetki.

Zasady ewidencji lokat bankowych w NGO

 

W świetle ustawy o rachunkowości lokaty te zalicza się do inwestycji i – w zależności od okresu, na jaki zostały zawarte – klasyfikowane są do długo- lub krótkoterminowych aktywów finansowych albo do innych środków pieniężnych. Odsetki stanowiące przychód zalicza się do przychodów finansowych. Podstawę do ich ewidencji w księgach rachunkowych stanowią odpowiednie dokumenty bankowe (np. wyciąg bankowy). Odsetki należy wykazywać w księgach rachunkowych według metody memoriałowej – w okresie, z którym związane jest ich powstanie. Natomiast podatkowo zastosowanie będzie miała zasada kasowa.

Doliczone przez bank odsetki zwiększają stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i równocześnie drugostronnie zaliczane są do przychodów finansowych. Księgowanie odsetek dokonywane jest na podstawie wyciągów bankowych pod datą dopisania ich do rachunku bankowego, następującym zapisem:

 • Wn konto 13 „Rachunki bankowe lokat”,

 • Ma konto 75 „Odsetki uzyskane i zarachowane” – w grupie kont przychodów finansowych.

Prowadzenie ewidencji na koncie syntetycznym 751 „Odsetki uzyskane i zarachowane” w grupie kont przychodów finansowych jest zasadne, ponieważ ustawa o rachunkowości wymaga odrębnego wykazywania odsetek w sprawozdaniu finansowym, gdzie podaje się całkowitą kwotę odsetek uzyskanych w roku obrotowym.

ZFŚS i ZFRON

Do przychodów finansowych nie zalicza się natomiast odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach ZFŚS i ZFRON oraz od pożyczek udzielonych ze środków ZFŚS. Odsetki te zwiększają wysokość tych funduszy. Ewidencjonuje się je w następujący sposób:

 • Wn konto 13 „Rachunek bankowy ZFŚS lub ZFRON”,

 • Ma konto 85 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” lub konto „Inne fundusze specjalne”.

Rozliczanie lokat po dniu bilansowym

Jeżeli jednak okres rozliczania terminowych lokat pieniężnych i moment dopisania przez bank odsetek następuje po dniu bilansowym, przy dokonywaniu wyceny bilansowej aktywów jednostka powinna ustalić, podzielić i zaksięgować tę część odsetek, która dotyczy każdego roku obrotowego, mimo że dopisanie ich przez bank nastąpi w następnym roku obrotowym. Odsetki ustalone na dzień bilansowy, które nie stanowią jeszcze środków pieniężnych na tym rachunku, ujmuje się w księgach rachunkowych następująco:

 • Wn konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” (w analityce: niedopisane przez bank odsetki od lokat terminowych, dotyczące roku obrotowego),

 • Ma konto 75 „Odsetki uzyskane i zarachowane”.

Takie księgowanie części odsetek od lokat, które dotyczą danego roku obrotowego na koncie pozostałych rozliczeń międzyokresowych, uzasadnione jest zasadą memoriałową. Gdyby odsetki w całości zostały ujęte bezpośrednio na rachunku lokaty w jednym okresie rozrachunkowym, wówczas stan środków pieniężnych wykazany w księgach rachunkowych tego okresu byłby niezgodny ze stanem faktycznym.

Przykład:

Fundacja ABC założyła lokatę terminową na okres od 1 września 2014 r. do 31 stycznia 2015 r., na kwotę 100.000 zł. Środki na lokacie oprocentowane były zgodnie z umową 2,5% w skali roku. Dopisanie odsetek następuje z chwilą likwidacji lokaty.

W dniu 31 grudnia 2014 r. fundacja ustaliła, że zgodnie z umową zawartą z bankiem na dzień zakończenia lokaty odsetki wyniosą 1.041,66 zł, natomiast odsetki przypadające za okres 4 miesięcy 2014 roku – 833,33 zł. Fundacja zaksięguje odsetki następująco:

1) na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2014 r., w księgach 2014 roku:

 • Wn konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe – nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych”,

 • Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”.

W roku następnym, tj. 2015, dopisane przez bank odsetki od lokaty ujmuje się następującym księgowaniem:

 1. kwota odsetek naliczona przez bank:

 • Wn konto 13-0 „Rachunek bieżący” lub konto 13-5 „Inne rachunki bankowe”;

 1. kwota odsetek ujętych przez organizację na dzień bilansowy:

 • Ma konto 65 „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe – nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych”;

 1. różnica pomiędzy odsetkami naliczonymi przez bank a odsetkami zarachowanymi przez organizację na dzień bilansowy:

 • Ma konto 75-0 „Przychody finansowe”.

Analityka do konta 75 powinna uwzględniać podział na odsetki zapłacone, stanowiące przychód do opodatkowania, i odsetki naliczone, lecz nieotrzymane, niezaliczane do przychodów podatkowych do czasu ich zapłacenia przez dłużnika. Odsetki od lokat naliczone przez bank i wykazane w potwierdzeniu salda ujmowane są w aktywach bilansu odpowiednio w pozycjach, do których zakwalifikowano lokaty terminowe:

1) A.IV.3 lit. a lub b „Długoterminowe aktywa finansowe” – jako inne długoterminowe aktywa finansowe, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres dłuższy niż 12 miesięcy,

2) B.III.1 lit. a lub b „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – jako inne krótkoterminowe aktywa finansowe, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres od 3 do 12 miesięcy,

3) B.III.1 lit. c „Krótkoterminowe aktywa finansowe” – jako inne środki pieniężne, gdy lokaty terminowe środków pieniężnych w banku założone są na okres do 3 miesięcy.

Podatek dochodowy

Z punktu widzenia podatku dochodowego odsetki będą przychodem podlegającym opodatkowaniu dopiero w miesiącu ich faktycznego otrzymania. Do przychodów podatkowych nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od należności, w tym od udzielonych pożyczek (kredytów).

Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36989 )
Array ( [docId] => 36989 )