Ujęcie w księgach kosztów kredytu na przełomie roku

Data: 17-12-2013 r.

Jednostki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej często korzystają z różnych form finansowania swoich zasobów majątkowych. Jedną z bardziej popularnych jest uzyskanie kredytu w banku. Koszty kredytu trzeba odpowiednio zaksięgować.

W myśl przepisów ustawy Prawo bankowe przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (por. art. 69 ust. 1 ustawy Prawo bankowe).

Należy pamiętać, że koszt prowizji oraz inne opłaty związane z uzyskaniem kredytu obrotowego przez jednostkę należy ująć w rachunku zysków i strat jako element kosztów finansowych, gdyż są związane z działalnością finansową jednostki (art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

W księgach rachunkowych odsetki jeśli dotyczą poprzedniego roku, to należy je ująć jako koszt tego roku (odsetki współmierne). Jednak podatkowo nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek naliczonych tylko odsetki zapłacone.

Jeżeli dany kredyt został zaciągnięty na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to naliczona od niego prowizja bankowa może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. Takie prowizje są kosztami pośrednimi, nie da się ich bowiem przyporządkować do konkretnych przychodów.

W efekcie, prowizja taka powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia zarówno w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe (na dzień ujęcia prowizji w księgach rachunkowych), jak i podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową (w dacie wystawienia dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania), bądź memoriałową.

Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2008 r., ILPB1/415-406/08-2/AG.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33592 )
Array ( [docId] => 33592 )