W spółkach akcyjnych kapitał zapasowy jest obowiązkowy

Data: 15-07-2013 r.

Kapitał zapasowy jest to kapitał, którego głównym przeznaczeniem jest pokrycie straty bilansowej. Na pokrycie strat należy przeznaczać 8% zysku netto za rok obrotowy, do czasu gdy kapitał zapasowy osiągnie wysokość 1/3 kapitału akcyjnego.

Kapitał zapasowy powstaje m.in. z nadwyżki:

 
 • osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji (art. 396 § 1 ksh),
 • między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a niższą ceną nabycia akcji własnych (art. 396 § 2 ksh),
 • między ceną nominalną a niższą ceną nabycia akcji własnych umorzonych (art. 36a ust. 2 UoR).
W spółce z o.o. nie ma obowiązku tworzenia kapitału zapasowego z zysku netto na pokrycie strat. Spółki te mogą tworzyć kapitał zapasowy m.in.: na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników z czystego zysku, z agio. Pozostałe jednostki zwyczajowo nie tworzą kapitału zapasowego. Do ujmowania zmian w kapitale zapasowym służy konto o tej samej nazwie.

Typowe zdarzenia ujmowane na koncie „Kapitał zapasowy”

Zapisy Wn Zapisy Ma
 • pokrycia straty stanowiącej wynik finansowy,
 • nadwyżki ceny nabycia sprzedanych udziałów lub akcji własnych nad ceną ich sprzedaży – kwota do wysokości kapitału zapasowego,
 • nadwyżki ceny nabycia nad wartością nominalną własnych udziałów lub akcji umorzonych w drodze obniżenia kapitału zakładowego (z wyjątkiem udziałów nabytych w drodze egzekucji, umarzanych bez obniżania kapitału zakładowego) – kwota do wysokości kapitału zapasowego,
 • przekazania nieodpłatnie środków trwałych przez przedsiębiorstwo państwowe – według ich wartości netto,
 • wykupu przez przedsiębiorstwo państwowe nieruchomości,
 • kosztów poniesionych w związku z założeniem lub późniejszym rozszerzeniem spółki akcyjnej – kwota do wysokości agio, czyli nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji
 • przeznaczenia na kapitał (fundusz) części rocznego zysku,
 • nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji,
 • dopłat akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom,
 • nadwyżki wartości wkładu nad wartością udziałów objętych w spółce z o.o.,
 • nadwyżki wartości nominalnej nad niższą ceną nabycia akcji własnych,
 • nadwyżki powstałej na własnych akcjach lub udziałach w razie ich zbycia po cenach sprzedaży (pomniejszonych o koszty sprzedaży) wyższych od cen nabycia,
 • zarachowania (w dacie uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania naprawczego lub upadłościowego) wartości zobowiązań bezwarunkowo umorzonych,
 • zasilenia funduszu zasobów mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych z dotacji, subwencji i innych dopłat na dofinansowanie budowy obiektów,
 • różnic z aktualizacji wyceny rozchodowanych środków trwałych, jeżeli odrębne przepisy nie nakazują odnoszenia ich na pozostałe przychody operacyjne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31694 )
Array ( [docId] => 31694 )