Nie zawsze spis z natury przeprowadza się na dzień bilansowy

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 30-09-2013 r.

Środki trwałe, rzeczowe składniki aktywów obrotowych, aktywa pieniężne czy aktywa finansowe takie jak akcje, obligacje, czeki i weksle o terminie płatności i wymagalności ponad 3 miesiące – to tylko część aktywów i pasywów, które trzeba inwentaryzować metodą spisu z natury.


Inwentaryzacja
metodą spisu z natury składa się z następujących czynności:
 • ustanowienie stanu faktycznego aktywów i pasywów za pomocą odpowiednich metod inwentaryzacji,
 • udokumentowanie inwentaryzacji i jej wyników oraz wycena składników, jeżeli mają wyraz ilościowy,
 • ustalenie różnic stwierdzonych między stanem rzeczywistym a stanem księgowym,
 • wyjaśnienie różnic z podaniem ich przyczyn,
 • dostosowanie danych wynikających z ewidencji księgowej do danych rzeczywistych,
 • rozliczenie osób odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za powierzone im mienie,
 • rozliczenie różnic w księgach rachunkowych danego roku obrotowego w celu doprowadzenia do zgodności zapisów księgowych ze stanami rzeczywistymi.


Spisem z natury obejmujemy (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości) te aktywa, które mają postać mierzalną, a zatem:

 • aktywa pieniężne z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • papiery wartościowe w postaci materialnej,
 • rzeczowe składniki aktywów obrotowych,
 • środki trwałe oraz nieruchomości zaliczone do inwestycji, z wyjątkiem tych, do których dostęp jest utrudniony, oraz gruntów,
 • maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie.
Inwentaryzację metodą spisu z natury przeprowadza się co roku na dzień bilansowy. Jednak od tej reguły są też wyjątki:
 • Inwentaryzację większości składników aktywów można rozpocząć nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć do 15. dnia następnego roku, a następnie ustalić stan przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda – przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.
 • Powyższa zasada nie dotyczy aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, czyli odpisywanych w koszty w chwili zakupu lub wytworzenia.
 • Inwentaryzację zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową można przeprowadzić raz w ciągu 2 lat.
 • Inwentaryzację nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie można przeprowadzić raz w ciągu 4 lat
 • Inwentaryzację zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki można przeprowadzić raz w roku.
 • Inwentaryzację zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną można przeprowadzić raz w roku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31721 )
Array ( [docId] => 31721 )