Jest nowy KIMSF 21 "Opłaty publiczne"

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 26-08-2013 r.

Brak obowiązku uiszczenia opłaty publicznej, która powstanie w przyszłości tylko ze względu na kontynuację działalności, ujęcie zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej w momencie wystąpienia zdarzenia obligującego – to zasady ujmowania zobowiązań z tytułu opłat publicznych innych niż podatek dochodowy.

KIMSF 21 obowiązuje w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zgodnie z MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” interpretacja ma zastosowanie retrospektywne.

Interpretacja dotyczy firm podlegających opłatom publicznym innym niż podatki dochodowe wchodzące w zakres MSR 12. Są one powszechne w wielu krajach i w wielu sektorach, na przykład w bankowości, handlu detalicznym i transporcie.
KIMSF 21 zajmuje się momentem ujęcia zobowiązań do uiszczenia opłaty publicznej, wykazywanych zgodnie z MSR 37 „Zobowiązania” oraz zobowiązań do uiszczenia opłaty publicznej, których termin i kwoty są pewne. Nie zajmuje się natomiast podatkami dochodowymi, które wchodzą w zakres MSR 12 „Podatek dochodowy”.

Zdarzeniem powodującym powstanie zobowiązania z tytułu opłaty publicznej jest:

  • generowanie przychodu pierwszy moment wygenerowania przez jednostkę przychodu. W takim przypadku opłatę nalicza się zwykle od przychodu wygenerowanego w poprzednim okresie. Wobec tego wygenerowanie tego przychodu jest warunkiem niezbędnym, lecz niewystarczającym do ujęcia zobowiązania do uiszczenia opłaty.
  • prowadzenie działalności na wyznaczony dzień. Przed tym terminem jednostka nie uiszcza opłaty. W takim przypadku, nawet jeśli kwotę opłaty oblicza się na podstawie sald z poprzedniego okresu, przed ustawowo określonym terminem nie nalicza się zobowiązania.
  • wygenerowanie przychodu w kwocie przekraczającej wartość progową. Do tego momentu nie nalicza się zobowiązania, bez względu na prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia. Wobec tego, nawet jeżeli w każdym okresie jednostka osiąga wartość progową i zachodzi uzasadniona pewność, że to samo nastąpi w okresie bieżącym, do momentu osiągnięcia tej wartości zobowiązania nie ujmuje się.
  • wygenerowanie przychodu określone w odpowiednich przepisach. Jednostka ujmuje zobowiązanie do zapłaty w momencie wygenerowania przychodu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31775 )
Array ( [docId] => 31775 )