Przychód ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 17-06-2013 r.

Zyski lub wynikające z wycofania z użytkowania lub zbycia nieruchomości inwestycyjnej powinny zostać ustalone jako różnica między przychodami netto ze zbycia a wartością bilansową danego składnika aktywów oraz należy je ująć w rachunku zysków i strat w okresie likwidacji lub sprzedaży (chyba że MSR 17 wprowadza inny wymóg w przypadku sprzedaży i leasingu zwrotnego).

Należną zapłatę za zbywaną nieruchomość inwestycyjną początkowo ujmuje się w wartości godziwej. W szczególności jeżeli płatność za nieruchomość inwestycyjną została odroczona, otrzymaną zapłatę początkowo ujmuje się jako równowartość ceny płatnej w gotówce.

 

Różnica między wartością nominalną zapłaty a ceną gotówkową ujmowana jest jako przychód z tytułu odsetek zgodnie z MSR 18, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej.

Transakcja

Moment ujęcia przychodu
Sprzedaż z dostawą wstrzymaną na życzenie nabywcy, który przejmuje tytuł własności oraz akceptuje rachunek Przychody ujmuje się z chwilą przyjęcia przez nabywcę tytułu własności, pod warunkiem że:
  • realizacja dostawy jest prawdopodobna;
  • w chwili ujęcia sprzedaży przedmiot sprzedaży jest dostępny, wyodrębniony i przygotowany do dostarczenia nabywcy;
  • nabywca wyraźnie potwierdza instrukcje dotyczące opóźnionej dostawy;
  • stosuje się zwykłe warunki zapłaty
Sprzedaż z ograniczonym prawem zwrotu Jeżeli istnieje niepewność związana z możliwością zwrotu towarów przez nabywcę, to przychody ujmuje się z chwilą formalnego zaakceptowania dostawy przez nabywcę lub gdy towary zostały dostarczone nabywcy i upłynął termin przeznaczony na odmowę ich przyjęcia.
Sprzedaż z instalacją Przychody są ujmowane po przyjęciu dostawy przez nabywcę oraz zakończeniu procesu instalacji. Jeżeli instalacja jest nieskomplikowana, to przychody są ujmowane niezwłocznie po przyjęciu dostawy.
Sprzedaż z dostawą „odłożoną” do momentu wpłaty przez nabywcę ostatniej raty należności Przychody ujmuje się z chwilą dostawy (po otrzymaniu ostatniej raty). Jeżeli jednak z doświadczeń przeszłości wynika, że większość tego rodzaju transakcji jest finalizowana, przychody ujmuje się w momencie otrzymania znaczącej kwoty należności (pod warunkiem że towary są dostępne, wyodrębnione i przygotowane do dostawy)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31768 )
Array ( [docId] => 31768 )

Array ( [docId] => 31768 )