Prezentacja środków sfinansowanych z dotacji rządowych

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 29-04-2013 r.

Jednostki mogą w trakcie prowadzenia swojej działalności uzyskiwać dotacje do środków trwałych. Problem ten nie jest bezpośrednio uregulowany w MSR 16, lecz w MSR 20 "Dotacje rządowe", który należy stosować przy księgowaniu oraz ujawnianiu informacji na temat dotacji rządowych oraz w związku z informowaniem o innych formach pomocy rządowej.

Standardu MSR 20 nie stosuje się natomiast do:

  • szczególnych problemów wynikających z wykazywania dotacji rządowych w sprawozdaniach finansowych odzwierciedlających skutki zmian cen oraz w informacjach uzupełniających o podobnym rodzaju;
  • pomocy rządowej udzielonej jednostce gospodarczej w formie korzyści dostępnych w momencie ustalania dochodu do opodatkowania, lub ustalanych albo ograniczających na podstawie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (takich jak: wakacje podatkowe, ulgi podatkowe na cele inwestycyjne, zezwolenia na przyspieszenie amortyzacji, zredukowane stopy podatku dochodowego);
  • posiadanych przez rząd udziałów w prawach własności do jednostki gospodarczej;
  • dotacji rządowych objętych zakresem MSR 41 Rolnictwo.

Pomoc rządowa i dotacje rządowe

 

Nie należy stosować pojęcia „dotacje rządowe” jedynie w odniesieniu do pomocy uzyskiwanej od instytucji państwowych, ponieważ pojęcie „rząd” odnosi się do rządu, instytucji rządowych, agencji rządowych oraz innych podobnych organów lokalnych, krajowych lub międzynarodowych.

Z kolei pomoc rządowa jest działalnością podjętą przez rząd, która ma na celu dostarczenie określonej pomocy jednostce gospodarczej lub szeregowi jednostek spełniających pewne kryteria. Do celów niniejszego standardu do pomocy rządowej nie zalicza się korzyści udzielonych jedynie pośrednio, drogą działań poprawiających ogólne warunki sprzedaży, takich jak wyposażenie w infrastrukturę obszarów rozwijających się lub nałożenie ograniczeń handlowych na konkurencję.

Dotacje rządowe są pomocą rządową, która przybiera formę przekazania jednostce gospodarczej środków w zamian za spełnianie przez nią, w przeszłości lub w przyszłości, pewnych warunków związanych z jej działalnością operacyjną. Do dotacji rządowej nie zalicza się takich form pomocy rządowej, którym nie można przypisać określonej wartości oraz transakcji prowadzonych z rządem, co do których nie istnieje możliwość odróżnienia ich od zwykłych transakcji handlowych jednostki gospodarczej. Dotacje rządowe określa się niekiedy także innymi nazwami, takimi jak: subsydia, subwencje lub premie.

Dotacje do aktywów są dotacjami rządowymi, których udzieleniu towarzyszy podstawowy warunek mówiący o tym, że jednostka kwalifikująca się do ich otrzymania powinna zakupić, wytworzyć lub w inny sposób pozyskać aktywa długoterminowe (trwałe). Tego typu dotacjom mogą towarzyszyć także dodatkowe warunki wprowadzające ograniczenia co do rodzaju dotowanych aktywów, ich umiejscowienia lub też okresów, w których mają być nabyte lub utrzymywane przez jednostkę gospodarczą.

Modele prezentacji dotacji

MSR 20 przewiduje dwa modele prezentacji dotacji w zakresie środków trwałych:

  • model brutto
  • model netto

Podstawa prawna: MSR 20 Dotacje rządowe.

dr Katarzyna Trzpioła


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31765 )
Array ( [docId] => 31765 )