Projekt zmian do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 05-09-2013 r.

W nowym projekcie standardu rachunkowości zachowano definicję umowy ubezpieczeniowej z MSSF 4 jako „umowy, w myśl której jedna ze stron przyjmuje istotne ryzyko ubezpieczeniowe od drugiej strony, wyrażając zgodę na zrekompensowanie ubezpieczonemu negatywnego wpływu określonego niepewnego przyszłego zdarzenia”.

Projekt MSSF 4 opracowany w ramach etapu drugiego proponuje kompleksowy model ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawniania informacji na temat umów ubezpieczeniowych.

 

Zgodnie z założeniami na etapie projektu jeszcze w 2010 r. zakładano wejście w życie MSSF 4 nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r. Standard jednak nie wszedł w życie w tym roku. W wyniku wielu pytań i uwag IASB ponownie opublikowała w czerwcu b.r. projekt zmian do standardu.

Standard ten ma mieć zastosowanie, tak jak jego wcześniejsza wersja, do wszystkich podmiotów, które wystawiają umowy ubezpieczenia.

Proponowany standard wymaga, by wszystkie umowy ubezpieczeniowe były wyceniane przy użyciu obecnego modelu wyceny w wartości bieżącej oczekiwanych przepływów pieniężnych niezbędnych do wypełnienia obowiązku świadczenia, z aktualizacją wyceny szacunków na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Proponowany model wyceny w MSSF 4 opiera się na połączeniu elementów zdyskontowanych, ważonych ryzykiem przepływów pieniężnych, korekty z tytułu ryzyka (risk margin) oraz marży rezydualnej (residual margin) służącej wyeliminowaniu ewentualnego początkowego zysku.

Marża rezydualna nie podlega późniejszej aktualizacji wyceny, tylko jest ujmowana w sposób systematyczny przez okres objęcia ochroną ubezpieczeniową. Wszelkie początkowe straty z tytułu umowy ujmuje się natychmiast w rachunku zysków i strat.

Podstawa prawna: MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

Grzegorz Magdziarz
, biegły rewident


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31778 )
Array ( [docId] => 31778 )