Szacowanie wartości rezerw

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 22-07-2013 r.

Każda jednostka powinna zadbać, aby dane będące podstawą do szacowania wartości rezerw były wiarygodne i możliwie oparte na udokumentowanych podstawach. Ustawa o rachunkowości  nakazuje jedynie wyceniać rezerwy w wiarygodnie oszacowanej wartości, nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Należy podkreślić, że ze względu na to, iż rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczą zobowiązań, które zwykle wystąpią w bliższej przyszłości (pewność daty i kwoty tego składnika pasywów jest wyższa niż typowych rezerw), MSR 37 i art. 35d ustawy o rachunkowości, (dalej: UoR), wymagają, aby rezerwę utworzyć w kwocie, która powinna być jak najbardziej właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy. Szacowanie wartości rezerw ten powinien być dokonywany przez kierownictwo, na podstawie doświadczeń oraz w pewnych przypadkach posiłkując się raportami niezależnych ekspertów.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 9 UoR rezerwy należy ujmować w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. W ustawie brak jest wyjaśnień dotyczących przesłanek (okoliczności), które powinny być brane pod uwagę przy dokonywaniu szacunku wartości rezerw.


Analogiczne regulacje znajdujemy w § 36–52 MSR 37. Zgodnie ze standardem najbardziej właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku jest kwota, jaką – zgodnie z racjonalnymi przesłankami – jednostka gospodarcza zapłaciłaby:

  • w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy,
  • w zamian za przeniesienie tego obowiązku w ten sam dzień na osobę trzecią.
Stosownie do powołanych przepisów MSR, przy szacowaniu wartości rezerw, jednostka powinna:
  • wykorzystać własne doświadczenia lub odpowiednio udokumentowane ekspertyzy wykonane przez rzeczoznawców z danej dziedziny;
  • użyć odpowiednich dla danego rodzaju zdarzeń metod szacunku;
  • wziąć pod uwagę ryzyko i niepewność nieodłącznie towarzyszące wielu zdarzeniom i okolicznościom;
  • uwzględnić skutki przyszłych zdarzeń wpływających na wysokość rezerwy;
  • nie uwzględniać przy wycenie rezerwy oczekiwanych zysków ze zbycia aktywów związanych z tą rezerwą oraz przewidywanego zwrotu wydatków przez osoby trzecie, jeśli ich zwrot nie jest rzeczą pewną;
  • uwzględnić skutek zmiany wartości pieniądza w czasie, gdy jest on istotny dla oceny bieżącej wartości nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku.


dr Katarzyna Trzpioła, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31771 )
Array ( [docId] => 31771 )

Array ( [docId] => 31771 )