Ujawnienia w zakresie wyceny i ujmowania instrumentów finansowych

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 27-08-2013 r.

W przypadku umowy zawierającej wbudowany pochodny instrument finansowy spółka ocenia, czy jego charakter oraz ryzyko z nim związane są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykiem z niej wynikającym.

Spółka ocenia również, czy odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego. Wbudowane instrumenty pochodne związane z umowami denominowanymi w walutach obcych powszechnie stosowanymi na rynku krajowym dla tego typu umów nie są wydzielane z umowy zasadniczej.

Jeżeli wbudowany instrument finansowy nie jest ściśle powiązany z charakterem umowy zasadniczej i ryzykiem z niej wynikającym i odpowiada cechom instrumentu pochodnego, to wbudowany instrument pochodny wykazuje się w księgach rachunkowych odrębnie od umowy zasadniczej i wycenia w wartości godziwej.

Zmiany w wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat. Instrumenty pochodne są ujmowane i wyceniane na dzień bilansowy w wartości godziwej. Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń i wszelkie zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat.

Do pożyczek zalicza się aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych, towarów lub usług, z wyjątkiem aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży w krótkim terminie. Do pożyczek zalicza się pożyczki udzielone jednostkom zależnym i stowarzyszonym i innym jednostkom oraz transakcje na bonach skarbowych typu „buy sell back”.

Pożyczki udzielone są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości. Odsetki naliczone ujmowane są w przychodach finansowych w okresie, którego dotyczą. Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość naliczonych wątpliwych odsetek w momencie ich naliczenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31776 )
Array ( [docId] => 31776 )