Przy wycenie wartości godziwej trzeba pamiętać o MSSF 13

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 19-12-2012 r.

Przy wycenie wartości godziwej należy dokonać oceny nie tylko samego składnika aktywów, zobowiązań i rynku, na którym dokonywana jest transakcja. Sprawdźmy, jakie wskazówki daje w tym zakresie MSSF 13.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych wskazówek pomocnych przy ustaleniu wartości godziwej:

  1. Transakcja sprzedaży aktywów lub zapłaty za zobowiązanie powinna nastąpić na rynku głównym, odpowiednim dla danych aktywów lub zobowiązań, a w przypadku braku rynku głównego - na najbardziej korzystnym rynku.
  2. Przyjmuje się założenie, że uczestnikiem rynku jest podmiot, który w zwykłej transakcji działa w swoim najlepszym interesie gospodarczym.
  3. Cena pochodzi z głównego rynku, a w przypadku braku głównego rynku - z rynku najbardziej korzystnego dla jednostki (niezależnie od tego, czy cena została określona bezpośrednio, czy oszacowana przy użyciu innej techniki wyceny).
  4. Wycena niefinansowych składników aktywów powinna uwzględniać ich zdolność do generowania korzyści ekonomicznych - w wyniku ich najlepszego możliwego wykorzystania - dla użytkownika tych składników. Najlepsze użytkowanie składnika aktywów to takie, które jest fizycznie i finansowo wykonalne oraz prawnie dopuszczalne.
  5. W przypadku wyceny w wartości godziwej zobowiązań jednostka powinna uwzględnić ocenę ryzyka niewywiązania się z obowiązku, które nie ogranicza się jedynie do własnego ryzyka kredytowego.

 

Pamiętajmy, że do wyceny w wartości godziwej jednostka wybiera technikę adekwatną do sytuacji, w jakiej się znajduje, wykorzystując:

- w maksymalnym stopniu obserwowalne (mierzalne, obiektywne itd.) dane wejściowe (np. - informacje pochodzące z aktywnych rynków - z rynku walutowego lub towarowego),

w stopniu minimalnym - dane nieobserwowalne (subiektywne, niepochodzące z aktywnego rynku).

Podstawa prawna:

  • MSSF 13 Wycena w wartości godziwej.

Autor: Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31749 )
Array ( [docId] => 31749 )