UE przyjęła poprawki w ramach tzw. cyklu dorocznych zmian

Kategoria: MSR/MSSF
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 14-01-2016 r.

Rozporządzeniem z 15 grudnia 2015 r. nr 2015/2343 z Komisji UE wprowadziła w cyklu dorocznych zmian poprawki do do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 5 i 7 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 19 i 34.

W dniu 25 września 2014 r. Rada MSR opublikowała dokument Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2012–2014 Cycle (coroczne zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w okresie 2012–2014; dalej: coroczne zmiany) w ramach regularnej procedury wprowadzania zmian, która ma na celu udoskonalenie i doprecyzowanie tych standardów. Zmiany te mają wpłynąć na rozwiązanie niemających pilnego charakteru, ale koniecznych kwestii omawianych przez RMSR w ramach cyklu prac w odniesieniu do niespójności w MSSF i MSR oraz konieczności wyjaśnienia brzmienia tych standardów. Są to zmiany na tyle nieznaczne, że odrębna publikacja zmiany każdego ze standardów stanowiłaby niepotrzebny wzrost obciążeń związanych z procesem przygotowawczym publikacji.

Zmiany, które będą miały zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdań za 2016 rok i lata późniejsze, dotyczą:

  • MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana - wprowadzono zmianę dotyczącą sposobu reklasyfikacji aktywów (lub grupy do zbycia) z/do aktywów przeznaczonych do sprzedaży do aktywów przeznaczonych do wydania właścicielom.

  • MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji – zmiana odnosi się do zniesienia obowiązku ujawnień w zakresie kompensowania aktywów finansowych i zobowiązań finansowych przy sporządzaniu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych. Dodano również wyjaśnienia objaśniające sposób osądu umów na obsługę przekazywanego składnika aktywów finansowych w celu określenia, czy jednostka kontynuuje zaangażowanie w przekazywany składnik aktywów finansowych.

  • MSR 19 Świadczenia pracownicze – zmiana dotyczy wyboru stopy dyskontowej dla walut, dla których nie istnieje rozwinięty rynek obligacji korporacyjnych o wysokiej wiarygodności kredytowej. W takiej sytuacji należy wykorzystać odniesienie do obligacji rządowych denominowanych w danej walucie.

  • MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa –zmiana doprecyzowuje określenie „w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego” w odniesieniu do sposobu i miejsca ujawniania informacji o znaczących zdarzeniach i transakcjach.

  • MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy – jednostki mogą zastosować przepisy przejściowe związane z zaimplementowaniem ww. zmian w MSSF 7.

Zaznaczyć należy, iż w przypadku wszystkich zmian wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje tę zmianę w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt.

Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38377 )
Array ( [docId] => 38377 )