Zmiana polityki rachunkowości w spółkach stosujących MSR

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 17-10-2013 r.

Okoliczności uprawniające do modyfikacji polityki rachunkowości są  możliwe tylko wówczas, gdy wymagają tego postanowienia standardu lub gdy zmiana doprowadzi do zwiększenia wiarygodności i przydatności informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe ma na celu jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej jednostki. Aby informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym były przydatne dla jego użytkowników powinny być porównywalne. Oznacza to, że w każdym okresie sprawozdawczym sprawozdanie finansowe powinno zostać stworzone w oparciu o te same zasady.

 

Polityka rachunkowości to właśnie te konkretne zasady, reguły i konwencje stosowane przez przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej stanowią kompletny zbiór zasad rachunkowości, które powinny stosować jednostki przygotowujące swoje sprawozdania finansowe.

Zasady te nie mają formy szczegółowych reguł, które opisują rachunkowość wszelkich możliwych transakcji gospodarczych. Stanowią one raczej zestaw ogólnych zasad, których zastosowanie pozwoli na jasną i rzetelną prezentację sytuacji finansowej jednostki.

Celem Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" jest nałożenie na jednostki obowiązku ustalania polityki rachunkowości w ramach zasad opisanych w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz sposobu ujęcia zmian w polityce rachunkowości i korygowania błędów.

Przyjęta polityka rachunkowości należy stosować do wszystkich istotnych transakcji gospodarczych. Oznacza to, że w przypadku istotnych pominięć lub nieprawidłowości sprawozdanie finansowe nie przedstawia jasno i rzetelnie sytuacji finansowej jednostki. Pominięcia lub nieprawidłowości są istotne, jeżeli mogą pojedynczo lub łącznie, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność uzależniona jest nie tylko od wartości ale także od rodzaju nieprawidłowości lub pominięcia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31781 )
Array ( [docId] => 31781 )