Będą zmiany w planach kont jednostek budżetowych

Data: 17-11-2016 r.

Ministerstwo Finansów 18 października 2016 r. opublikowało projekt  nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ich sprawozdawczości oraz planów kont. Proponowane zmiany dotyczą m.in. planów kont.

Doprecyzowano, iż plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i plan kont dla budżetu państwa mogą być uzupełnione o wybrane konta niezbędne do ewidencji operacji budżetu jst oraz budżetu państwa z planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie dodawanie wybranych kont z załącznika nr 3 „Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” do kont wymienionych w załącznikach nr 1 i 2.

Jednocześnie nieprawidłowe jest łączenie planów kont wymienionych w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3 w jeden plan kont. W załączniku nr 3 do ustawy wprowadzono też zmiany – zarówno o charakterze technicznym (usunięcie nieścisłości, powieleń) czy dostosowującym plan kont do nowych regulacji. Dotyczą one m.in. kont 011, 015, 030, 201, 226, 403, 640,800, 820, 998.

W załączniku nr 3 dodano konto 235 „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków”. Przyjęto, iż dokonywany będzie przypis należności z tytułu dochodów podatkowych na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań budżetowych przekazywanych przez poszczególne organy podatkowe odpowiednio do izby skarbowej i izby celnej. Natomiast przekazanie zrealizowanych dochodów podatkowych przez izby zostanie odzwierciedlone w ich ewidencji poprzez ujęcie tego zdarzenia w korespondencji z kontem 800 na podstawie rocznych łącznych sprawozdań budżetowych.

Ideą tego rozwiązania jest objęcie sprawozdawczością finansową (sprawozdaniem finansowym izb) dochodów budżetu państwa m.in. z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ujmowanych w ramach części 77 „Podatki i inne opłaty na rzecz budżetu państwa”.

Przyjęto przy tym, iż sprawozdawczością finansową izb objęte zostaną dochody zrealizowane i przekazane na rachunki budżetu państwa (konsekwentnie zmianie uległy opisy do konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” i konta 800 „Fundusz jednostki”). Ponadto w związku z reorganizacją (konsolidacją) organów podatkowych podległych ministrowi rozwoju i finansów (likwidacja urzędów skarbowych jako jednostek budżetowych) wprowadzono określenie „organy podatkowe”.

Wprowadzono również przepis, zgodnie z którym ewidencja prowadzona na kontach pozabilansowych może być prowadzona w inny sposób, niż określony w załączniku nr 3, ustalony przez jednostkę, pod warunkiem że zapewni wykonanie obowiązków sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów.

Regulacja ta wynika z faktu, iż nie ma potrzeby powielania tych samych informacji w systemie informatycznym rachunkowości, jak to dziś często ma miejsce w praktyce jednostek stosujących zaawansowane rozwiązania informatyczne, które muszą być zgodne z dotychczasowymi przepisami.

Źródło:

Projekt  z 18 października 2016 r. nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ich sprawozdawczości oraz planów kont.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista w zakresie rachunkowości

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39735 )
Array ( [docId] => 39735 )