Co zmieni się w sprawozdaniach państwowej jednostki budżetowej

Data: 17-11-2016 r.

Ministerstwo Finansów 18 października 2016 r. opublikowało projekt  nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ich sprawozdawczości oraz planów kont. Na wniosek Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zaproponowano nałożenie obowiązku elektronicznego przepływu sprawozdań finansowych pomiędzy zarządami jst a regionalnymi izbami obrachunkowymi.   

Tak jak dotychczas, łączne sprawozdanie państwowej jednostki budżetowej – jako jednostki nadrzędnej - składać się będzie ze sprawozdania finansowego jednostki obejmującego całość majątku i operacji księgowych podlegających ewidencji w jednostce budżetowej oraz sprawozdań finansowych jednostek przekazujących swoje sprawozdania jednostce sporządzającej łączne sprawozdanie – po odpowiednim wyłączeniu wzajemnych rozliczeń dokonywanych między tymi jednostkami. To sprawozdanie będzie także zawierało informację dodatkową, obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającą informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia. Ze sprawozdania tego usunięto pozycję „środki na świadczenia pracownicze”, odwołanie do wieloletniej prognozy, a obowiązek przedstawiania informacji na temat środków zabezpieczonych przez jst na te świadczenia będzie wynikał z informacji dodatkowej.     

 

Nałożono obowiązek publikacji sprawozdań finansowych jednostek i placówek oraz łącznego sprawozdania finansowego państwowych jednostek budżetowych – jako jednostek nadrzędnych - w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek je sporządzających, w terminie do 10 maja roku następnego. Jednocześnie obowiązek ten dotyczyć będzie bilansu budżetu państwa. Przy tym wskazano, iż jednostki obsługiwane informują w Biuletynie Informacji Publicznej o miejscu publikacji swojego sprawozdania finansowego.   Ponadto w projekcie rozporządzenia w zakresie dotyczącym podpisu elektronicznego zastąpiono dotychczasowe odesłanie do ustawy o podpisie elektronicznym odesłaniem do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 91/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. rozporządzenie eIDAS) zamiast do ustawy o podpisie elektronicznym.   Ważne Przekazywane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania za 2016 rok powinny zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia eIDAS.   

Jednocześnie, w związku z wprowadzoną w rozporządzeniu zmianą dotyczącą zasad ewidencji operacji w okresie przejściowym (uzasadnienie do zmian wprowadzonych w § 4 rozporządzenia), wprowadzono przepis, zgodnie, z którym w 2017 roku będą nadal obowiązywać dotychczasowe zasady (tj. uwzględnianie okresu przejściowego). Ma to na celu umożliwienie jednostkom dostosowania swoich zasad ewidencji i systemów informatycznych do projektowanej zmiany. 

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista w zakresie rachunkowości 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39733 )
Array ( [docId] => 39733 )