Dokumentu OT nie trzeba stosować w przypadku niewielkich ulepszeń

Data: 31-05-2013 r.

Jeżeli w polityce rachunkowości jednostki publicznej próg istotności został określony powyżej kwoty poniesionego wydatku, wartość ulepszenia środka trwałego należy zaksięgować jako koszt bieżący. W takich okolicznościach nie ma potrzeby wystawiania dokumentu OT.

W zależności od zapisów w przyjętej polityce rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych nakłady na ulepszenie mogą być księgowane jako osobny koszt lub mogą zostać doliczone do wartości początkowej.

Przykład:


Jednostka budżetowa zmodernizowała monitoring stanowiący środek trwały. Koszt rozbudowy systemu o dodatkowy rejestrator wyniósł 2.400 zł.

W opisanej sytuacji, przy założeniu, że jednostka budżetowa ma w swojej polityce rachunkowości określony próg istotności na poziomie przekraczającym 2.400 zł, poniesione wydatki na zakup dodatkowego rejestratora powinny być zaksięgowane następująco:

  • Faktura od dostawcy za rejestrator (bez montażu)
    Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”

    Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
  • Zapłata dostawcy za fakturę
    Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

    Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Próg istotności

Jednostki budżetowe, w ramach przyjętej polityki rachunkowości, mogą stosować zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Polega ona na tym, że jednostka, ewidencjonując poszczególne zdarzenia, może używać uproszczeń księgowych (np. przez ustalenie, że poniżej określonej kwoty zwanej progiem istotności wszelkie wydatki księguje się bezpośrednio w koszty).

Zasadę istotności można stosować wyłącznie, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Jednostki budżetowe do określenia poziomu progu istotności dość często stosują granicę wynikającą z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nimi nakłady o wartości do 3.500 zł można odnosić bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów.

Jeżeli zatem poniesione nakłady, mimo że mają charakter ulepszeniowy, nie przekroczą wartości przyjętego progu (np. 3.500 zł), jednostka może ująć ich wartość bezpośrednio w koszty, nie zwiększając wartości początkowej środka trwałego.

Mniejsze kwoty bez dokumentu OT

W opisanym przypadku, przy progu istotności ustalonym na poziomie przekraczającym 2.400 zł jednostka nie będzie musiała również wystawiać dokumentu OT, wydatki zostaną bowiem zaliczone do bieżących kosztów i nie powiększą wartości danego środka trwałego.

W sytuacji jednak, gdy poziom istotności w jednostce byłby ustalony na poziomie niższym niż poniesione nakłady (w omawianym przypadku poniżej 2.400 zł), jednostka powinna zaksięgować nakłady przy użyciu konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Należałoby je wówczas rozliczyć, zwiększając wartość danego środka trwałego na koncie 011, wystawiając przy tym dokument OT.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31960 )
Array ( [docId] => 31960 )

Array ( [docId] => 31960 )