Jednostki oświatowe mogą korzystać z wydzielonego rachunku dochodów

Data: 09-07-2013 r.

Ustawa o finansach publicznych zlikwidowała instytucję dochodów własnych, pozostawiając jednak możliwość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na ten rachunek, a na stronie Ma – wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego.

Państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, na wydzielonym rachunku dochodów gromadzą dochody uzyskane:
  • ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej,
  • odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
  • z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej miedzy innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych,
  • z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,
  • z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów,
  • z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

Decyzje o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów, podejmują kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.

Dochody państwowych jednostek budżetowych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, są przeznaczone na:
  • finansowanie wydatków bieżących i majątkowych,
  • cele wskazane przez darczyńcę,
  • remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,
Dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, w tym uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na tym rachunku, państwowe jednostki nie mogą przeznaczać na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

W odróżnieniu do samorządowych jednostek budżetowych, gromadzących tego typu dochody, państwowe jednostki budżetowe, nie muszą przekazywać na rachunek budżetu państwa, niewykorzystanych do końca roku środków zgromadzonych na tym rachunku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31970 )
Array ( [docId] => 31970 )

Array ( [docId] => 31970 )