Konto 975 – wydatki strukturalne

Data: 13-06-2013 r.

Konto 975 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych w jednostkach, w których ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych. 

 

Na stronie Wn konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych według klasyfikacji wydatków strukturalnych, natomiast na stronie Ma konta 975 ujmuje się wartość wydatków strukturalnych.

Wydatki strukturalne stanowią wydatki, które są poniesione z krajowych środków publicznych, w związku z realizacją celu (zadania), który jest ujęty w klasyfikacji wydatków strukturalnych, określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255). Kwalifikacji wydatków strukturalnych do danego obszaru dokonują w jednostce pracownicy zespołów merytorycznych, prowadzący dane zagadnienie, w oparciu o wyżej wymienione przepisy.

Ewidencja wydatków strukturalnych winna być prowadzona według klasyfikacji wydatków strukturalnych, co oznacza, że wydatki strukturalne podlegają przyporządkowaniu poszczególnym:

 • obszarom tematycznym wydatków strukturalnych,
 • kodom (punktom) określonym w ramach obszarów tematycznych.

 

Na stronie Wn konta 975Ma konta 975
 • obszarom tematycznym wydatków strukturalnych,
 • kodom (punktom) określonym w ramach obszarów tematycznych.
 •  

  Dla celów ustalenia wielkości wydatków strukturalnych jednostki sektora finansów publicznych powinny przyjmować wydatki faktycznie zrealizowane, zakwalifikowane do zapłaty w oparciu o właściwy dokument księgowy, np. fakturę.

  W ramach wydatków strukturalnych nie uwzględnia się wydatków poniesionych z tytułu kar, grzywien, odsetek oraz wszelkiego rodzajów wydatków, które zgodnie z odrębnymi przepisami będą mogły być zwrócone, np. VAT podlegający odliczeniu.

  Uwzględniając powyższe oraz w celu ustalenia wielkości zrealizowanych wydatków strukturalnych, jednostki sektora finansów publicznych odpowiednich zapisów dotyczących klasyfikacji wydatków strukturalnych winny dokonać na dokumencie księgowym, upoważniającym do poniesienia wydatków.

  Przykładowym zapisem może być adnotacja o treści:

  Wydatek strukturalny: jest/nie jest*

  obszar tematyczny …………….., pkt …………, kwota .......................... zł

  obszar tematyczny ...................., pkt .............., kwota .......................... zł

  (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, Dz.U. nr 44, poz. 255).

  Data .................... Podpis .......................

  Tak opisane dokumenty księgowe stanowią podstawę do ujęcia wydatków strukturalnych w księgach rachunkowych jednostki, w oparciu o które powstaje sprawozdanie o wydatkach strukturalnych.

  Zapisy strony Wn konta 975 „Wydatki strukturalne”

  Lp. Treść operacji gospodarczej
  1. Równowartość dokonanego wydatku ze środków krajowych, zaklasyfikowanego do wydatków strukturalnych.

  Zapisy strony Ma konta 975

  Lp. Treść operacji gospodarczej
  1. Równowartość wydatku strukturalnego wynikającego w dowodu księgowego (faktury, rachunku itp.) stanowiącego podstawę dokonania wydatku
  Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).

  Elżebieta Gaździk, główna księgowa  Zobacz także:

   

  Zapisy strony Wn konta 975 „Wydatki strukturalne”
  Lp. Treść operacji gospodarczej 1. Równowartość dokonanego wydatku ze środków krajowych, zaklasyfikowanego do wydatków strukturalnych.
  Zapisy strony Ma konta 975
  Lp. Treść operacji gospodarczej 1. Równowartość wydatku strukturalnego wynikającego w dowodu księgowego (faktury, rachunku itp.) stanowiącego podstawę dokonania wydatku
 • Rozporządzenie ministra finansów z 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. nr 44, poz. 255).
 • Elżebieta Gaździk


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

  pobierz

  Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

  pobierz

  Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

  pobierz

  Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31964 )
  Array ( [docId] => 31964 )