Konto 132 - Rachunek dochodów jednostek budżetowych

Data: 05-08-2013 r.

Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, w szczególności z tytułu: spadków, zapisów, darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej i przeznaczonych na finansowanie działalności jednostki, z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń osobowych. 

Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływ środków pieniężnych na ten rachunek, a na stronie Ma – wypłaty środków pieniężnych z rachunku bankowego.

Ustawa o finansach publicznych zlikwidowała instytucję dochodów własnych, pozostawiając jednak stosownie do zapisów odpowiednio art. 11a i art. 223 możliwość funkcjonowania wydzielonego rachunku dochodów w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Państwowe jednostki budżetowe, dla których organem prowadzącym są organy administracji państwowej, na wydzielonym rachunku dochodów gromadzą dochody uzyskane:

 1. ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej,
 2. odszkodowań i wypłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
 3. z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej miedzy innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych,
 4. z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,
 5. z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów,
 6. z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

Decyzje o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów, podejmują kierownicy państwowych jednostek budżetowych, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.

Dochody państwowych jednostek budżetowych, zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, są przeznaczone na:

 1. finansowanie wydatków bieżących i majątkowych,
 2. cele wskazane przez darczyńcę,
 3. remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie,

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów, w tym uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na tym rachunku, państwowe jednostki nie mogą przeznaczać na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

W odróżnieniu do samorządowych jednostek budżetowych, gromadzących tego typu dochody, państwowe jednostki budżetowe, nie muszą przekazywać na rachunek budżetu państwa, niewykorzystanych do końca roku środków zgromadzonych na tym rachunku.

Samorządowe jednostki budżetowe, zgodnie z powołanymi powyżej przepisami, gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący pochodzące w szczególności:

 • ze spadków, zapisów i darowizn,
 • z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej w ramach wydzielonego rachunku dochodów w danej placówce oświatowej jest uchwała jednostki samorządu terytorialnego. Powinny w niej zostać określone wszystkie zasady gospodarowania tymi środkami. W przypadku samorządowych jednostek budżetowych, gromadzących dochody z powyższego tytułu, pozostające na koniec danego roku budżetowego środki nie będą przechodzić na rok następny. Będą one podlegały odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 5 stycznia następnego roku. Poza tym dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku oraz odsetek od nich nie można przeznaczać na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31990 )
Array ( [docId] => 31990 )

Array ( [docId] => 31990 )