Majątkiem trwałym jsfp są przede wszystkim środki trwałe

Data: 13-06-2013 r.

Majątek trwały to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, dalej: uor).

Majątek trwały (aktywa trwałe) jest to ta część aktywów jednostki, której przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok.

Konto 011 – Środki trwałe

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, zaś na stronie Ma – zmniejszenia stanu oraz wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmowane jest na koncie 071.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:

  1. przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową środków trwałych,
  2. przychody środków trwałych nowo ujawnionych,
  3. nieodpłatne przyjęcia środków trwałych,
  4. zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:

  1. wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,
  2. ujawnione niedobory środków trwałych,
  3. zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

Aktywa jednostki są środkami trwałymi, jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki (art. 3 ust. 1 pkt 15 uor):

  • przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok,
  • są kompletne i zdatne do użytku,
  • zostały przeznaczone na własne potrzeby jednostki.

Do środków trwałych zalicza się nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu, inwentarz żywy. Do środków trwałych zaliczane są również ulepszenia w obcych środkach trwałych, obejmujące poniesione koszty w celu adaptacji tych środków trwałych do potrzeb jednostki, która je użytkuje.

Warto zwrócić uwagę na trwały zarząd, który jest formą prawną władania nieruchomością przez państwową lub samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Środki trwałe przekazane na podstawie umowy trwałego zarządu powinny zostać wyksięgowane z ewidencji bilansowej środków trwałych jednostki przekazującej i jednocześnie wprowadzone do ewidencji bilansowej środków trwałych jednostki przyjmującej. Taki sposób postępowania potwierdza nowa definicja środków trwałych określona w § 2 pkt 5 rozporządzenia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31961 )
Array ( [docId] => 31961 )

Array ( [docId] => 31961 )