Kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Data: 14-11-2016 r.

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się m.in. środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Ich wysokość to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli mają ścisłe, ustawowe przeznaczenie. Nie ma możliwości wydatkowania ich na inne niż prawnie przewidziane cele. Jest tak, nawet jeśli część pieniędzy nie została wykorzystana.

 

Środki te mogą być również przeznaczone na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Nie mogą jednak przekroczyć 20% ogółem planowanych rocznych środków przeznaczonych na dofinansowanie i dokształcanie zawodowe nauczycieli. Dofinansowanie zwiększające fundusz wynagrodzeń w planach finansowych szkół nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przyznanej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu.

W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, natomiast w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty. 

Środki na doskonalenie klasyfikuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80146 „Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli” lub w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85446 „Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli”. Można z nich finansować:

  • organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,
  • organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  • organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
  • organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
  • szkolenie rad pedagogicznych.

W części lub w całości mogą być również dofinansowane:

  • opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
  • opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
  • koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.


Katalog ten jest zamknięty. Środki pozostałe w rozdziale „Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli” nie mogą być więc wykorzystane na inne cele.

Wzór. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

Lp.

Wyszczególnienie form podlegających dofinansowaniu

Liczba
korzysta
jących osób

Nazwa
formy

Przewidywany
koszt (ogółem)

Kwota dofinansowania
1 osoby

Kwota dofinansowania ogółem

1.

Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych
i przedmiotowych

         

2.

Szkolenia rady pedagogicznej, przygotowanie materiałów szkoleniowych

         

3.

Opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

         

Razem

 

 

 

Organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat związanych z opłatami czesnego, koszty przejazdów, wyżywienia itd. oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Wziąwszy pod uwagę składane do 30 listopada danego roku wnioski dyrektorów szkół i placówek, organ prowadzący szkołę opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do 31 marca danego roku, składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. Sprawozdanie należy złożyć zgodnie z wymogami organu prowadzącego.

Izabela Świderek, doktor nauk ekonomicznych w specjalności finanse publiczne i analiza ekonomiczno- finansowa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39765 )
Array ( [docId] => 39765 )