Moment rozpoczęcia naliczania odsetek za zwłokę

Data: 23-03-2018 r.

Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Datą końcową naliczania odsetek jest dzień zapłaty należności

 

Tabela. Odsetki ustawowe i odsetki za opóźnienie w 2018 roku

Rodzaje odsetek

Stawka odsetek obowiązująca
w 2018 r. (od 1 stycznia 2016 r.)

Podstawa prawna

Stawka odsetek ustawowych

5% w stosunku rocznym

M.P. z 2016 r., poz. 46

Maksymalna stawka odsetek ustawowych

10% w stosunku rocznym

M.P. z 2016 r., poz. 46

Stawka odsetek za opóźnienie

7% w stosunku rocznym

M.P. z 2016 r., poz. 47

Maksymalna wysokość odsetek za
opóźnienie

14% w stosunku rocznym

M.P. z 2016 r. poz. 47

Stawka odsetek za opóźnienie
w transakcjach handlowych

9,5% w stosunku rocznym (od 1.01. do 30.06. 2018 r.)

M.P. z 2016 r. poz. 43 i poz. 686

Przykład 1.

W dniu 26 marca  2018 r. podatnik złożył deklarację VAT-7 za miesiąc II 2018 r. Nie zapłacił 25.000 zł podatku. Odsetki są naliczane od 27 marca 2018 r.

Odmienne zasady są stosowane w przypadku niesłusznie otrzymanych nadpłat przez podatnika, w tych przypadkach odsetki są naliczane od dnia zwrotu. Jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane m.in. do stosowania ustawy o terminach zapłaty. Wiąże się to z obowiązkiem rozpoznania, czy nie zachodzi przesłanka stosowania tej ustawy. Jednostka nie może przyjmować, że w przypadku powstania opóźnienia zastosowanie będzie miał art. 481 kc. W praktyce należy odróżniać odsetki za opóźnienie od odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. W przypadku tych pierwszych odsetek zastosowanie ma art. 481 kc, a w stosunku do tych drugich – ustawa o terminach zapłaty.

Przykład 2.

Szkoła wynajmuje w ramach umowy najmu salę gimnastyczną oraz halę sportową na cele sportowe. Jednostka budżetowa, w przypadku nieterminowej zapłaty należności od najemcy powinna  naliczyć i dochodzić odsetek za opóźnienie w zapłacie świadczenia pieniężnego z art. 481 ustawy Kodeks cywilny.

Najemca dopuszcza się zwłoki w zapłacie czynszu, zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli: 

  • dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi;
  • stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy - art. 481 § 1 kc.
Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40883 )
Array ( [docId] => 40883 )