Należności sporne ujmuje się na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki”

Data: 18-02-2017 r.

Należności z tytułu dochodów budżetowych jednostka ewidencjonuje w swoich księgach na koncie 221„Należności z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontami zespołu 7.

Zgodnie z art. 35b uor jednostka, która na dzień bilansowy ma przeterminowane należności, powinna dokonać szczegółowej analizy sytuacji finansowej dłużnika i w uzasadnionym przypadku dokonać odpisu aktualizującego na pełną wartość przeterminowanych należności cywilnoprawnych. Na dzień bilansowy każda jednostka musi dokonać wyceny aktywów art. 28 ust. 1 pkt 7 uor.

Ustawa o rachunkowości w art. 20 ust. 1 zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych do bieżącego ujmowania w ewidencji księgowej jednostki operacji związanych z wykonaniem planu finansowego wydatków budżetowych, jak i z zaangażowaniem wydatków. Potwierdza to również, pismo Ministerstwa Finansów – Departament Rachunkowości z 9 grudnia 2010 r., nr DR3/502/326/BMI/201/DR-2382.

 

Do ewidencji wszystkich należności i zobowiązań, od momentu ich powstania, aż do całkowitego rozliczenia, tj. spłacenia, oddalenia w wyniku postępowania wyjaśniającego lub spornego, umorzenia lub przedawnienia, służą konta zespołu 2 Rozrachunki i roszczenia.

W jednostkach sektora finansów publicznych należności sporne ujmuje się na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” w analityce „Należności dochodzone na drodze sądowej”. Ewidencja szczegółowa do konta analitycznego 24/1 „Należności dochodzone na drodze sądowej” powinna umożliwiać wyodrębnienie roszczeń według poszczególnych pozwów sądowych.  

Dekretacja

Opis operacji

Konto

 

Wn

Ma

PK - przypis należności

221

720

PK - skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego

240

221

WB - opłacone koszty postępowania sądowego

761

130

 PK - odpis aktualizujący wartość należności dochodzonej na drodze sądowej - należność główna

761

290

PK - wyrok sądu – należność główna

221

240

PK - wyrok sądu – częściowy zwrot kosztów postępowania sądowego

221

290

PK - wyrok sądu – obciążenie odsetkami dłużnika

221

290

PK - wyrok sądu – roszczenie oddalone przez sąd

290

240

WB - spłata części należności przez dłużnika 

5b)  przypis odsetek wpłaconych nieujętych na 221

130

221

221

750

PK - zaliczenie spłaconej należności do przychodów poprzez wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość należności – należność główna

290

760

PK - zaliczenie spłaconej należności do przychodów poprzez wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość należności – koszty postępowania sądowego

290

760

PK - zaliczenie spłaconej należności do przychodów poprzez wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość należności – odsetki za zwłokę

290

750

       

Koszty, które jednostka budżetowa ponosi w celu wyegzekwowania zasądzonej należności, należy  ująć w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Jeśli  dłużnik ureguluje całą należność wraz z odsetkami należnymi oraz zasądzonymi kosztami procesu, wierzyciel księguje je następująco:

Wpływ należności na wasz rachunek bankowy

  • Wn konto „Rachunek bieżący” / Ma konto „Rozrachunki z odbiorcami”.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość odzyskanej należności

  • Wn konto „Odpisy aktualizujące wartość odzyskanej należności” / Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne” (należności główna oraz zwrócenie kosztów procesu) oraz Ma konto „Przychody finansowe” (odsetki).   

W sprawozdaniach budżetowych wykazuje się należności w pełnej wartości, bez pomniejszenia ich o odpisy aktualizujące. Należy należności umieścić (zakładam brak zapłaty) w Rb-27 S kolumna 5 „Należności” i w saldzie końcowym kol. 9.

W Sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych  należy wykazywać tylko należności bezsporne. W części A sprawozdania Rb-N należy ująć wartość nominalną należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki (dalej: należności) na koniec danego okresu sprawozdawczego według:

  • poszczególnych tytułów (układ przedmiotowy),
  • grup dłużników (układ podmiotowy).

Należności wymagalne wykazuje się w wierszu N4, w wierszu N4.2. „Pozostałe”, w wartości nominalnej z wyłączeniem odsetek za opóźnienie § 13 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 9 do wymienionego rozporządzenia.

W bilansie jednostki wykazuje się wartość netto (należności pomniejszone o dokonane odpisy) w pozycji 1.4. „Pozostałe należności w aktywach obrotowych”.

Aktualizacja należności nie zwalnia jednostki od dalszego podejmowania czynności egzekucyjnych w stosunku do zaległych należności.

Barbara Jarosz, gówna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40064 )
Array ( [docId] => 40064 )