Nowe zasady klasyfikowania wydatków budżetowych

Data: 11-12-2014 r.

Doprecyzowanie zasad kwalifikowania wydatków budżetowych związanych z gospodarowaniem odpadami – to tylko niektóre ze zmian mających obowiązywać od nowego roku w zakresie klasyfikacji budżetowej.

Przedstawiciele poszczególnych resortów wypowiedzieli się na temat projektu nowelizacji rozporządzenia ministra finansów regulującego kwestię klasyfikacji wydatków budżetowych, która ma zacząć obowiązywać od początku 2015 roku. Część zmian wynika z konieczności uwzględnienia w tym akcie prawnym nowej perspektywy finansowej 2014–2020. Pozostałe związane są z planowaną nowelizacją niektórych ustaw.

Niewykorzystana ulga na dzieci

 

Oprócz zmian w klasyfikacji budżetowej jedną z propozycji jest utworzenie nowego rozdziału 75657 „Rozliczenia z tytułu niewykorzystanej ulgi na dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych”. W rozdziale tym mają być ujmowane dokonywane przez organy podatkowe zwroty w związku z planowaną nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem projektodawców ma to wpłynąć m.in. na niezakłócenie działania mechanizmu obliczania wysokości udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego.

Gospodarowanie odpadami

Według pomysłodawców projektów należy również skonkretyzować przepisy dotyczące podziałek stosowanych przy realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Chcą m.in. dookreślenia objaśnień do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” w taki sposób, aby wynikało z niego jasno, że stosuje się go do dochodów gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów oraz wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania tego systemu. Za tą zmianą idzie konieczność modyfikacji objaśnień do paragrafu dochodowego 049 oraz usunięcia z objaśnień do paragrafu wydatkowego 430 „Zakup usług pozostałych”.

Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych po uzgodnieniach międzyresortowych.

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36192 )
Array ( [docId] => 36192 )

Array ( [docId] => 36192 )