Tworzenie rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych

Data: 11-12-2014 r.

Prezentowanie rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych wynika z zasady istotności. Jednostki mają zatem obowiązek ujmowania rezerw w księgach rachunkowych i wykazywania w sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z zasadą istotności można nie tworzyć rezerw, jeżeli ich kwota nie jest istotna, bądź ponoszone z okresu na okres koszty kształtują się w podobnej wysokości i nie zniekształcą obrazu sytuacji jednostki.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii dotyczących rezerw. Po pierwsze, nie każda rezerwa jest w istocie rezerwą. Rezerwy występują w dwojakiej postaci – rezerw na zobowiązania określonych w art. 35d ust. 1–4 ustawy o rachunkowości oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów określonych w art. 39 ust. 2–3 uor – tzw. rezerw na koszty. Należy zatem odróżnić rezerwy od rozliczeń międzyokresowych biernych. Rozróżnienie rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych zapewnia prawidłowość:

  • ujęcia i prezentacji w bilansie rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów,

  • ustalenia wyniku finansowego w rachunku zysków i strat,

  • ujawnienia zobowiązań warunkowych w informacji dodatkowej.

Zgodnie z wymogami MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe na rezerwy”, zobowiązania i aktywa warunkowe tworzy się rezerwę zawsze wtedy, kiedy na jednostce ciąży prawny obowiązek dotyczący poniesienia kosztów w przyszłości. Standard nie zawiera zamkniętego katalogu zdarzeń, z wystąpieniem których należy rozważyć utworzenie rezerwy. Wręcz przeciwnie – nakazuje dokonania w samym podmiocie wnikliwej analizy prawnych i zwyczajowych oczekiwań i przyszłych obowiązków.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 uor rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Podobnie jak w MSR, rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy związane bezpośrednio z działalnością operacyjną, a więc z wytwarzaniem, sprzedażą (handlem) i fazą posprzedażną, a także ogólnym zarządem. Istnieje więc bardzo ścisły związek z bieżącą działalnością operacyjną jednostki. Dotyczą one zdarzeń gospodarczych, w ramach których świadczenia albo już zostały wykonane i brakuje tylko ostatecznego potwierdzenia warunków ich wykonania np. w postaci faktury. Tak jest na przykład w odniesieniu do tzw. rezerw na energię elektryczną, telefonów, czy też innych, jeszcze niezafakturowanych kosztów.

dr Katarzyna Trzpioła, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36193 )
Array ( [docId] => 36193 )

Array ( [docId] => 36193 )