Żywienie w domach pomocy społecznej działających w formie jednostek budżetowych

Data: 22-05-2018 r.

Jednostki budżetowe jakimi są domy pomocy społecznej, nie maja możliwości posiadania rachunku wydzielonego, księgowanie i ewidencja sprzedaży usług żywienia będzie odbywać się tak samo jak w jednostkach oświatowych realizujących usługi żywienia w ramach swojego budżetu.

Działalność domów pomocy społecznej jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22, który określa, że zwolnione są usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

a)          regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

b)         wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:

–          placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c)          placówki specjalistycznego poradnictwa,

e)          specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Natomiast usługi w zakresie pomocy społecznej podlegały zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do 30 kwietnia 2011 r. Od tego czasu usługi z zakresu pomocy społecznej nie podlegają zwolnieniu i jednostki mają obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Jednakże nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

  • jest prawidłowe – w zakresie zbiorczej ewidencji dziennego obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • jest nieprawidłowe – w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, w zakresie minimalnej liczby kas rejestrujących, jakie zobowiązany jest posiadać wnioskodawca oraz w zakresie obowiązku wystawiania świadczeniobiorcom imiennych pokwitowań odbioru gotówki.

Zwolnienie z obowiązku rejestracji na kasach fiskalnych przedłużono do 31 grudnia 2012 r., jednak tylko dla podatników, u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał u nich obowiązek ewidencjonowania. Od 1 stycznia 2013 r. kwota została zmieniona do wysokości 20.000 zł.

Ponieważ jednostki budżetowe, jakimi są domy pomocy społecznej, nie maja możliwości posiadania rachunku wydzielonego, księgowanie i ewidencja sprzedaży usług żywienia będzie odbywać się tak samo jak w jednostkach oświatowych realizujących ww. usługi w ramach swojego budżetu. Dochody z tytułu odpłat za żywienie w stołówkach należy zaklasyfikować w paragrafie 0830 – „Wpływy z usług” i wykazać w sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki. Natomiast wydatki klasyfikujemy w paragrafie 4220 - „Zakup środków żywności” i wykazujemy w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki. Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków należy zastosować klasyfikację działu i rozdziału odpowiednią do rodzaju działalności jednostki.

Anna Zienkiewicz specjalista ds. rachunkowości w jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40907 )
Array ( [docId] => 40907 )

Array ( [docId] => 40907 )