Żywienie w domach pomocy społecznej działających w formie jednostek budżetowych

Data: 22-05-2018 r.

Jednostki budżetowe jakimi są domy pomocy społecznej, nie maja możliwości posiadania rachunku wydzielonego, księgowanie i ewidencja sprzedaży usług żywienia będzie odbywać się tak samo jak w jednostkach oświatowych realizujących usługi żywienia w ramach swojego budżetu.

Działalność domów pomocy społecznej jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22, który określa, że zwolnione są usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

a)          regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej,

b)         wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę:

–          domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie wojewody,

–          placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze,

c)          placówki specjalistycznego poradnictwa,

d)         inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę,

e)          specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Natomiast usługi w zakresie pomocy społecznej podlegały zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących do 30 kwietnia 2011 r. Od tego czasu usługi z zakresu pomocy społecznej nie podlegają zwolnieniu i jednostki mają obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Jednakże nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Świadczy o tym interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której powołując się na art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. n8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770 ze zm.) dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu ministra finansów, stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2011 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 5 maja 2011 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 5 maja 2011 r.) uzupełnionym pismem z 20 lipca 2011 r. (data wpływu 25 lipca 2011 r.) oraz pismem z 11 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

  • jest prawidłowe – w zakresie zbiorczej ewidencji dziennego obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • jest nieprawidłowe – w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, w zakresie minimalnej liczby kas rejestrujących, jakie zobowiązany jest posiadać wnioskodawca oraz w zakresie obowiązku wystawiania świadczeniobiorcom imiennych pokwitowań odbioru gotówki.

Zwolnienie z obowiązku rejestracji na kasach fiskalnych przedłużono do 31 grudnia 2012 r., jednak tylko dla podatników, u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał u nich obowiązek ewidencjonowania. Od 1 stycznia 2013 r. kwota została zmieniona do wysokości 20.000 zł.

Ponieważ jednostki budżetowe, jakimi są domy pomocy społecznej, nie maja możliwości posiadania rachunku wydzielonego, księgowanie i ewidencja sprzedaży usług żywienia będzie odbywać się tak samo jak w jednostkach oświatowych realizujących ww. usługi w ramach swojego budżetu. Dochody z tytułu odpłat za żywienie w stołówkach należy zaklasyfikować w paragrafie 0830 – „Wpływy z usług” i wykazać w sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki. Natomiast wydatki klasyfikujemy w paragrafie 4220 - „Zakup środków żywności” i wykazujemy w sprawozdaniu RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki. Zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków należy zastosować klasyfikację działu i rozdziału odpowiednią do rodzaju działalności jednostki.

Anna Zienkiewicz specjalista ds. rachunkowości w jsfp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40907 )
Array ( [docId] => 40907 )