Informacja z KRK na potrzeby przetargu dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej

Data: 30-11-2015 r.

W postępowaniu o zamówienie publiczne dla wykazania braku podstaw do wykluczenia niezbędne jest przedłożenie zaświadczeń z KRK (w przypadku osób prawnych) dla urzędujących członków organu zarządzającego aktualnych na dzień składania ofert, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp wynika, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo wymienione w przepisie. Jeżeli zatem urzędującymi członkami organu zarządzającego osoby prawnej są dwie nowo powołane osoby (a nie odwołana), to ich powinna dotyczyć informacja z KRK, nawet gdyby były jeszcze nieujawnione w KRS.

Wpis w KRS

Z mocy art. 39 pkt 1 ustawy o KRS fakt powołania, jak i odwołania członka zarządu powinien być odzwierciedlony w rejestrze przedsiębiorców. Jednakże nie można pomijać faktu, że prawidłowo podjęta uchwała o odwołaniu członka zarządu i powołanie w jego miejsce innej osoby (osób) staje się skuteczna niezależnie od tego, czy zmiana taka zostanie ujawniona w rejestrze. Wszystkie wpisy dokonywane w KRS mają charakter wyłącznie deklaratoryjny, a powołania i odwołania osób wymienionych w art. 39 ustawy o KRS do pełnienia funkcji w organach podmiotów wpisanych do KRS oraz udzielenie im umocowania do reprezentacji tych podmiotów są skuteczne z chwilą podjęcia tych czynności.

Uchwała zarządu

W odniesieniu do powołania i odwołania członków zarządu decydujące znaczenia ma ważnie powzięta uchwała o ich powołaniu  bądź odwołaniu (zob. np. wyrok NSA w Katowicach z 9 września 2002 r., I SA/Ka 1259/01, POP 2004, nr 1, poz. 5). Brak wykreślenia danej osoby jako uprawnionej do reprezentacji podmiotu wpisanego do rejestru nie oznacza zatem w żadnym wypadku, że jest ona nadal umocowana do reprezentacji tego podmiotu i dokonując czynności prawnych z osobami trzecimi, działa w imieniu tego podmiotu, a jedynie powoduje, że w stosunkach z osobami trzecimi, które działając w zaufaniu do treści wpisu w rejestrze, dokonywały z taką osobą czynności prawnych w przekonaniu, że reprezentuje ona przy tych czynnościach podmiot wpisany do rejestru. Podmiot ten nie może powołać się na to, że nie był właściwie reprezentowany, co prowadzi do powstania swego rodzaju fikcji właściwej reprezentacji podmiotu wpisanego w rejestrze (zob. wyrok KIO z 1 kwietnia 2014 r., KIO 47/14). 

Andrzela Gawrońska-Baran, radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38112 )
Array ( [docId] => 38112 )

Array ( [docId] => 38112 )