Konsorcjantom nie wolno składać kilku ofert w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Autor: Alicja Biegańska
Data: 20-04-2016 r.

W praktyce może się zdarzyć przypadek, że dana firma wiedzę o tym, że jej partner handlowy jest konsorcjantem w dwóch konsorcjach uzyskuje dopiero w dniu otwarcia ofert. Zamawiający w takiej sytuacji jest zmuszony odrzucić oferty złożone przez obydwa konsorcja.

Wykonawca, który jest konsorcjantem w dwóch różnych konsorcjach składających oferty w jednym przetargu, złożył de facto dwie oferty. Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia ofert obydwu konsorcjów zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Potwierdzenie tego stanowiska znajdujemy w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO). Przykładem jest wyrok KIO z 12 listopada 2010 r. (sygn. akt KIO 2345/10), w którym Izba stwierdziła m.in., że: „(…) zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Tym samym udział tego samego podmiotu w wielu ofertach składanych wraz z innymi podmiotami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również złożenie przez ten sam podmiot samodzielnie oferty i udział w innej ofercie składanej wspólnie przez wykonawców również wypełnia hipotezę normy prawnej wyrażonej w art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe jest skutkiem ogólnej normy odsyłającej wyrażonej w art. 23 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, że przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1, tj. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednakże art. 82 ust. 1 ustawy Pzp poza wyrażonym zakazem nie zawiera w swoje treści sankcji za jego złamanie. Wobec powyższego, w ocenie Izby, zastosowanie tu ma norma prawna wyrażona w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Wszakże zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. Nie ulega wątpliwości, iż ustawa, o której mowa w powyższym przepisie, to ustawa Prawo zamówień publicznych (co wynika jednoznacznie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp), zaś przepisem związanym w tych okolicznościach z obowiązkiem zastosowania instytucji uregulowanej w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp jest właśnie art. 82 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto, w przypadku możliwości wykazania, iż złożenie w postępowaniu przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, stanowi jednocześnie czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp”.

Alicja Biegańska, radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38997 )
Array ( [docId] => 38997 )