To zamawiający ma prawo zdecydować, jakiego katalogu dokumentów zażąda od podwykonawcy

Data: 29-02-2016 r.

Jeżeli oferent, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1–3 rozporządzenia w sprawie dokumentów.

Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) w wyroku z 7 sierpnia 2014 r. (sygn. akt KIO 1502/14) przypomniała, że przepis art. 26 ust. 2b ustawy Pzp stanowi, iż poleganie na zasobach innego podmiotu jest dopuszczalne niezależnie od charakteru prawnego stosunku, jaki wiąże wykonawcę z tym podmiotem. Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego wiąże się jednocześnie, w określonych sytuacjach, z koniecznością udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia. Nie ma przy tym znaczenia fakt, jaki jest wzajemny prawny charakter stosunku łączącego wykonawcę z tym podmiotem. W szczególności – nie zależy to od tego, czy ta relacja przybiera formę podwykonawstwa. W konsekwencji, nawet gdy poleganie na zasobach podmiotu trzeciego nie ma postaci podwykonawstwa, a okoliczności sprawy, w tym rodzaj udostępnianych zasobów, wskazują na udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia, to zamawiający zachowuje uprawnienie do weryfikacji tego podmiotu i żądania dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu. Od organizatora przetargu zależy, czy i jakich dokumentów zażąda od wykonawcy. Może zatem wymagać tylko zaświadczenia właściwego oddziału ZUS i naczelnika urzędu skarbowego, ale wolno mu również w ogóle nie żądać żadnych dokumentów. Ponadto wymagane przez zamawiającego rodzaje dokumentów dotyczących innych podmiotów nie muszą pokrywać się z dokumentami żądanymi od samego wykonawcy.

 

Dokumenty wymienione w rozporządzeniu są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. A zatem dokumenty, których zamawiający żądał od podmiotów, z których potencjału korzysta wykonawca, powinny być poświadczone przez te podmioty.

Karol Jaworski, prawnik z doświadczeniem w prawie zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38643 )
Array ( [docId] => 38643 )