Błąd pisarski w prawie zamówień publicznych

Kategoria: Omyłki
Autor: Szczurek Piotr
Data: 11-06-2012 r.

Zamawiający samodzielnie poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ma to miejsce wtedy, gdy elementy oferty budzą zastrzeżenia lub wątpliwości zamawiającego, a nie ma podstaw do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Wezwanie do złożenia wyjaśnień ma zatem na celu między innymi rozwianie wątpliwości zamawiającego co do zgodności oferty ze specyfikacją. Na szczęście ustawodawca umożliwił zamawiającemu pewną samodzielność działania w przypadkach, gdy pojawiające się nieścisłości nie mają kluczowego znaczenia dla oceny oferty.

Zamawiający samodzielnie poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Ma jednak obowiązek natychmiast zawiadomić o tym wykonawcę, do którego oferty poprawki zostały wprowadzone. Brak zgody wykonawcy w terminie 3 dni na poprawienie omyłki skutkuje odrzuceniem oferty.

Czym jednak jest błąd pisarski i jakie są granice ingerencji zamawiającego w treść oferty? Ustawodawca nie sprecyzował w ustawie za pomocą definicji legalnej zakresu tego pojęcia. Na szczęście z pomocą przychodzi tu bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, a także stanowisko doktryny.

Zgodnie z utrwaloną definicją omyłki pisarskiej, dotyczy ona takich błędów, które są łatwe do zauważenia, a „oczywistość” omyłki, rozumianej jako określona niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenie lub inna niedokładność, która nasuwa się każdemu (wyrok KIO z 16 listopada 2008 r., KIO 1326/08). Dokonanie poprawki nie może jednak zmieniać sensu złożonego oświadczenia. Jednocześnie poprawa omyłki powinna być możliwa bez konieczności odwoływania się do innych zamieszczonych w ofercie dokumentów i porównywania ich treści.

Jeżeli zatem wykonawca zamieścił referencje osób trzecich, bez których nie spełniłby wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w formularzu ofertowym wskazał, że nie będzie korzystał z potencjału i doświadczenia osób trzecich, to zamawiający nie może uznać takiej nieścisłości za omyłkę pisarską i dokonać samodzielnie jej poprawy.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32385 )
Array ( [docId] => 32385 )