Błąd pisarski w prawie zamówień publicznych

Kategoria: Omyłki
Autor: Szczurek Piotr
Data: 11-06-2012 r.

Zamawiający samodzielnie poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Ma to miejsce wtedy, gdy elementy oferty budzą zastrzeżenia lub wątpliwości zamawiającego, a nie ma podstaw do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Wezwanie do złożenia wyjaśnień ma zatem na celu między innymi rozwianie wątpliwości zamawiającego co do zgodności oferty ze specyfikacją. Na szczęście ustawodawca umożliwił zamawiającemu pewną samodzielność działania w przypadkach, gdy pojawiające się nieścisłości nie mają kluczowego znaczenia dla oceny oferty.

Zamawiający samodzielnie poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Ma jednak obowiązek natychmiast zawiadomić o tym wykonawcę, do którego oferty poprawki zostały wprowadzone. Brak zgody wykonawcy w terminie 3 dni na poprawienie omyłki skutkuje odrzuceniem oferty.

Czym jednak jest błąd pisarski i jakie są granice ingerencji zamawiającego w treść oferty? Ustawodawca nie sprecyzował w ustawie za pomocą definicji legalnej zakresu tego pojęcia. Na szczęście z pomocą przychodzi tu bogate orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, a także stanowisko doktryny.

Zgodnie z utrwaloną definicją omyłki pisarskiej, dotyczy ona takich błędów, które są łatwe do zauważenia, a „oczywistość” omyłki, rozumianej jako określona niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń. Może to być błąd pisarski, logiczny, przypadkowe przeoczenie lub inna niedokładność, która nasuwa się każdemu (wyrok KIO z 16 listopada 2008 r., KIO 1326/08). Dokonanie poprawki nie może jednak zmieniać sensu złożonego oświadczenia. Jednocześnie poprawa omyłki powinna być możliwa bez konieczności odwoływania się do innych zamieszczonych w ofercie dokumentów i porównywania ich treści.

Jeżeli zatem wykonawca zamieścił referencje osób trzecich, bez których nie spełniłby wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w formularzu ofertowym wskazał, że nie będzie korzystał z potencjału i doświadczenia osób trzecich, to zamawiający nie może uznać takiej nieścisłości za omyłkę pisarską i dokonać samodzielnie jej poprawy.


Zobacz także:

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32385 )
Array ( [docId] => 32385 )

Array ( [docId] => 32385 )