Wszystkie artykuły

  Omyłki 13.08.2017
  Zamawiający nie musi wyjaśniać z wykonawcą sposobu dokonania poprawek, jeżeli może to zrobić samodzielnie, mając ku temu podstawy
  Jeżeli zamawiający po ustaleniu, która z treści oświadczeń złożonych w ofercie wykonawcy jest zgodna z jego oświadczeniem woli, ma wszystkie niezbędne dane, aby usunąć treść sprzeczną i w ten sposób dokonać poprawy oferty, to nie narusza regulacji ustawy Pzp (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1077/17).W art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie ma mowy ...

  Omyłki 20.04.2016
  Zamawiający nie może poprawić omyłki w ofercie poprzez wpisanie w niej nowego asortymentu towarów
  Całkowicie dowolne wpisanie przez zamawiającego w ofercie produktu innego, niż faktycznie zaoferował wykonawca, nie mieści się w dyspozycji art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, nawet jeśli wartość „poprawionych” pozycji jest nieznaczna. Nie stanowi to poprawienia omyłki w ofercie. Zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty ...

  Omyłki 15.01.2016
  Poprawienie omyłki w ofercie nie może prowadzić do jej istotnej zmiany
  Poprawienie przez zmawiającego omyłki w ofercie jest obowiązkowe. Zaniechanie takiej czynności należy uznać za działanie sprzeczne nie tylko z prawem, ale i nieracjonalne, gdyż prowadzi do niesłusznego odrzucenia najkorzystniejszej oferty, co nie zapewnia rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.Oczywiste jest, że w przypadku ...

  Omyłki 15.01.2016
  Oczywistość omyłki polega na tym, że można ją stwierdzić bez specjalistycznej wiedzy
  Ustawa Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający musi o tym niezwłocznie zawiadomić wykonawcę, którego oferta została ...

  Omyłki 30.11.2015
  Zamawiający nie może poprawić w formularzu ofertowym okresu gwarancji
  Podanie przez wykonawcę w formularzu ofertowym dwóch różnych okresów gwarancji w jednym pakiecie nie jest oczywistą omyłką pisarską bądź rachunkową wykonawcy. Zamawiający nie jest bowiem w stanie poprawić jej samodzielnie, bez udziału wykonawcy. Można natomiast zastanowić się, czy doszło do popełnienia tzw. „innej omyłki”.  Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający ...

  Omyłki 11.06.2012
  Błąd pisarski w prawie zamówień publicznych
  Zamawiający samodzielnie poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień ...