W regulaminie wynagradzania powinny się znaleźć zapisy na temat dodatków funkcyjnych

Data: 27-06-2013 r.

Jeżeli nagrody nie będą uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, trzeba będzie w tej sprawie wprowadzić określone postanowienia  do regulaminu wynagradzania.

Przepisy prawa pracy nie określają trybu zmiany regulaminu – należy więc stosować tu przepisy dotyczące jego wprowadzania. Oznacza to, że regulamin w nowym brzmieniu wejdzie w życie po 2 tygodniach od podania jego treści do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Jeżeli więc ma wejść w życie 1 sierpnia 2013 r., jego ogłoszenie powinno nastąpić najpóźniej 17 lipca 2013 r.

 

Tylko w wyjątkowych przypadkach zmiany w regulaminie wynagradzania spowodują konieczność wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających. Dzieje się tak wówczas, gdy nowe regulacje powodują pogorszenie się warunków wynagradzania pracowników. W takiej sytuacji regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje tych pracowników dopiero po upływie okresu wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli jednak w wyniku modyfikacji przepisów regulaminu u żadnego z pracowników nie nastąpi pogorszenie warunków płacy, nowy regulamin będzie obowiązywał wszystkich pracowników od dnia wejścia w życie.

Zmiany w regulaminie wynagradzania wprowadza się zwyczajowo w formie zarządzenia lub uchwały. W zależności od tego, jak wielu modyfikacji dokonano, w dokumencie wprowadzającym zmiany do regulaminu wynagradzania można:

  • ograniczyć się do wymienienia poszczególnych zmian albo

  • wprowadzić nowy regulamin,

Jeżeli modyfikacje są niewielkie, w zarządzeniu lub uchwale wskazuje się te przepisy, które uległy zmianie, i podaje ich nową treść.

Przykład:

Pracodawca chce wprowadzić zmiany polegające na określeniu wysokości premii. Dotychczas ustalenia te ujęte były w § 6, który stwierdzał, że pracownikom przysługuje premia od 0% do 30% wynagrodzenia zasadniczego. W zarządzeniu pracodawca opisał to następująco:

  1. W regulaminie wynagradzania z 5 czerwca 2004 r. wprowadza się zmiany.

  2. § 6 otrzymuje brzmienie:
    Pracownikom przysługuje premia w wysokości od 0% do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Zmiana wchodzi w życie po 2 tygodniach od podania niniejszego zarządzenia do wiadomości pracowników, co następuje poprzez rozesłanie treści tego zarządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej do wszystkich pracowników.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32475 )
Array ( [docId] => 32475 )