Emerytura częściowa przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego

Data: 30-05-2014 r.

W przypadku likwidacji stanowisk pracy, pracownicy posiadający odpowiednio długi staż pracy (35 – 40 lat) mogą wystąpić o świadczenie przedemerytalne albo o emeryturę częściową, jeśli spełnią określone warunki.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy) ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta, oraz 60 lat – mężczyzna, oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

Ukończenie wskazanego wieku nie jest wymagane, je-żeli osoba ubezpieczona do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Informacja o przyczynie rozwiązania stosunku pracy powinna znaleźć się w wystawianych świadectwach pracy. Z przepisów wynika ponadto, że świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która także spełnia łącznie następujące warunki:

 • przez co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych,

 • nadal (w dniu zgłoszenia wniosku o świadczenie) jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna,

 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,

 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w okresie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo w terminie 14 dni, gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustają po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30- i 14-dniowy może ulec przywróceniu),

 • ma wymagany staż, wiek i inne indywidualne warunki określone w art. 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Pracownicy spełniający warunki indywidualne do przyznania świadczenia przedemerytalnego po rozwiązaniu stosunku pracy powinni zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne. Po okresie pobierania przez co najmniej 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych i otrzymaniu stosownego zaświadczenia (o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych i aktualnym statusie osoby bezrobotnej) składają wnioski w swoim oddziale ZUS. Powinni pamiętać o tym, aby wniosek złożyć nie później niż 30 dni od otrzymania zaświadczenia albo 14 dni od ustania zatrudnienia (dotyczy osób wykonujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, gdy praca ta lub zatrudnienie ustaną po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych).

Kolejnym świadczeniem, do którego, po spełnieniu określonych warunków, pracownicy mogą mieć prawo, jest emerytura częściowa. Warunkiem przyznania tej emerytury również jest złożenie wniosku przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego uprawniającego do emerytury. Zgodnie z art. 26b ustawy emerytalnej emerytura częściowa przysługuje:

 • kobiecie urodzonej po 31 grudnia 1958 r., która nie ma ukończonego wieku emerytalnego ustalonego według jej daty urodzenia, a ma ukończone 62 lata oraz udowodniony co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, oraz

 • mężczyźnie urodzonemu po 31 grudnia 1948 r., który nie ma ukończonego wieku emerytalnego ustalonego według jego daty urodzenia, a ma ukończone 65 lat oraz udowodniony co najmniej 40-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Wysokość emerytury częściowej wynosi 50% kwoty emerytury ustalonej na nowych zasadach i nie podlega podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury.

Maria Puchała, specjalista w zakresie emerytur i rent

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34987 )
Array ( [docId] => 34987 )

Array ( [docId] => 34987 )