Nie zawsze należy informować ZUS o wysokości przychodu emeryta

Data: 20-02-2013 r.

Nie każda wypłacana przez ZUS emerytura czy renta podlegają ogólnym regułom dotyczącym zawieszalności. Oznacza to, że nie o każdym przychodzie osiągniętym przez emeryta lub rencistę trzeba powiadomić ZUS.

Przychody osiągane przez emerytów i rencistów, o których nie należy informować ZUS

  • Przychód osiągany przez emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny

W przepisach ustawy emerytalnej wskazano, że emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą zarobkować bez ograniczenia. W związku z tym niezależnie od wysokości osiąganego przychodu wypłaca się im świadczenie w pełnej wysokości. Oznacza to, że płatnik składek nie musi informować organu rentowego o zatrudnieniu takiego świadczeniobiorcy, a także o wysokości przychodu za miniony rok. Dotyczy to zatrudnienia emeryta, który ukończył wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) przed podjęciem pracy zarobkowej albo przed 1 stycznia roku podlegającego rozliczeniu (czyli przed 1 stycznia 2012 r.). Jeżeli wiek emerytalny został ukończony w ciągu roku, rozliczeniu nie podlega przychód uzyskany od miesiąca, w którym emeryt osiągnął ten wiek, chyba że rozliczenie na zasadach ogólnych jest dla niego korzystniejsze.

  • Przychód osiągany przez rencistów uprawnionych do renty inwalidy wojennego albo do renty rodzinnej po tym inwalidzie, czy też renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową albo renty rodzinnej po tym inwalidzie

Płatnik składek zatrudniając takiego świadczeniobiorcę, nie ma obowiązku informowania ZUS o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości przychodu.

 

  • Przychód osiągany przez emerytów z ustalonym prawem do emerytury, którzy w 2012 r. mieli świadczenie zawieszone z powodu kontynuowania zatrudnienia w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, co przed przejściem na emeryturę

Przychód uzyskany w okresie, kiedy było kontynuowane zatrudnienie w ramach stosunku pracy, nie podlega rozliczeniu. W przypadku gdy umowa o pracę została rozwiązana, a następnie nawiązana ponownie, w zaświadczeniu potwierdzającym wysokość osiąganego przychodu pracodawca wykazuje kwoty za okres przypadający po dniu rozwiązania stosunku pracy.

Przykład:

ZUS przyznał ubezpieczonej prawo do wcześniejszej emerytury od 1 stycznia 2012 r. Emerytka pozostawała w zatrudnieniu w ramach tego samego stosunku pracy co przed przejściem na emeryturę do 31 sierpnia 2012 r. Od 1 września 2012 r. ponownie podjęła zatrudnienie u tego samego pracodawcy.

Pracodawca wystawiając zaświadczenie o wysokości przychodu za 2012 r., podaje go w rozbiciu na poszczególne miesiące za okres od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Przychód osiągany w okresie od przyznania emerytury (tj. od 1 stycznia 2012 r.) do ustania zatrudnienia (tj. do 31 sierpnia 2012 r.) nie podlega rozliczeniu.

  • Przychód z tytułu działalności niepodlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, np. umowy o dzieło zawartej z osobą niebędącą jednocześnie własnym pracownikiem.

Nie wpływa na rozliczenie emerytury i renty.

  • Przychód uzyskany z tytułu działalności przed ustaleniem prawa do emerytury i renty czy też po ustaniu prawa do renty.

Nie wpływa on na rozliczenie emerytur i rent i dlatego też nie należy wykazywać tych kwot w zaświadczeniu. Jednak ze względu na to, że płatnik składek nie zawsze posiada aktualną wiedzę o utracie prawa do świadczenia, ważne jest, aby informacje w zaświadczeniu dotyczące osiąganego przez świadczeniobiorcę przychodu były jak najbardziej wyczerpujące.

  • Przychód uzyskany w okresie, gdy na wniosek emeryta lub rencisty, zgłoszony w trybie art. 103 ust. 3 ustawy emerytalnej, prawo do świadczenia było zawieszone

Nie dokonuje się rozliczenia świadczenia w związku z osiąganym przychodem uzyskanym w okresie, gdy na wniosek emeryta lub rencisty prawo do świadczenia było zawieszone. W związku z tym, że taką informację posiada ZUS, a nie pracodawca, wskazane jest wystawienie zaświadczenia o wysokości przychodu w rozbiciu na poszczególne miesiące, aby ZUS nie musiał prowadzić postępowania w tej kwestii, w przypadku gdyby łączna kwota przychodu za 2012 r. zawierała kwoty za okres, kiedy świadczenie było w tym trybie zawieszone.

Podstawa prawna:

  • art. 103–105, art. 125, 127, 134, 135 i 138 ustawy z 7 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 1009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania i zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58, poz. 290 ze zm.).

Autor: Łukasz Matuszewski, specjalista w zakresie emerytur i rent
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32590 )
Array ( [docId] => 32590 )