Ponowne podjęcie szczególnej pracy to zawieszenie emerytury pomostowej

Data: 16-12-2013 r.

Jeśli pracodawca zamierza ponownie zatrudnić byłego podwładnego przy pracy w szczególnych warunkach, powinien uprzedzić go, że nie będzie mógł wówczas pobierać emerytury pomostowej. W przypadku gdy zdecyduje się na podjęcie takiego zatrudnienia, trzeba będzie poinformować o tym ZUS, który zawiesi prawo do emerytury.

Urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy odpowiednio długo wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury pomostowej. Jednym z warunków uzyskania tego świadczenia jest rozwiązanie stosunku pracy.

Osoba, której ZUS przyznał emeryturę pomostową może ponownie podjąć zatrudnienie. W takiej sytuacji mają do niej zastosowanie takie same zasady dorabiania do świadczenia jak te, które obowiązują emerytów i rencistów. Jeśli więc wykonuje działalność podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (np. zatrudnienie w ramach stosunku pracy), uzyskiwany przychód nie może przekroczyć określonych przepisami progów zarobkowych.

Emerytura pomostowa przysługuje w pełnej wysokości tylko wtedy, gdy przychód z takiej działalności nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Jeśli uzyskiwane zarobki przekraczają ten próg, ale są niższe niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie podlega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia tego progu, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia przewidzianą dla emerytury. Jeśli natomiast uzyskiwany przychód przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, emerytura pomostowa podlega zawieszeniu.

Zamiar osiągania przychodu należy zgłosić do ZUS we wniosku o emeryturę pomostową, a jeśli podjęcie działalności zarobkowej następuje w późniejszym okresie, trzeba wypełnić oświadczenie na formularzu ZUS Rw-73. Po zakończeniu roku kalendarzowego świadczeniobiorca musi poinformować ZUS o wysokości ubiegłorocznych zarobków oraz przedstawić zaświadczenie płatnika składek lub – jeśli sam opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne - własne oświadczenie. Takie obowiązki informacyjne ciążą odpowiednio również na płatnikach składek zatrudniających osoby uprawnione do emerytury pomostowej.

Omówione zasady dorabiania do emerytury pomostowej nie mają jednak zastosowania w sytuacji, gdy pracownik uprawniony do tego świadczenia podejmie pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Chodzi tu o każdą pracę szczególną wymienioną w tzw. nowych wykazach prac (czyli w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy o emeryturach pomostowych), a także o pracę górniczą, o której mowa w art. 50c ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa o emeryturach pomostowych zabrania bowiem jednoczesnego wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i pobierania tego świadczenia. Prawo do emerytury pomostowej ulega w takiej sytuacji zawieszeniu, bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu.

Emerytura pomostowa podlega zawieszeniu niezależnie od tego, czy świadczeniobiorca wykonuje ten sam rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, z tytułu której nabył prawo do świadczenia, czy też został zatrudniony przy innej pracy szczególnej. Nie ma również znaczenia wymiar czasu pracy, w którym emeryt jest zatrudniony przy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33690 )
Array ( [docId] => 33690 )