Prawo do renty rodzinnej po śmierci pracownika

Data: 04-11-2013 r.

Prawo do renty rodzinnej po śmierci pracownika mają przede wszystkim jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. Renta rodzina może zostać przyznana rodzicom zmarłego pracownika, jeżeli ten bezpośrednio przed swoją śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania.


Renta rodzinna może być przyznana uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź też spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Uzyskanie renty rodzinnej

Rentę rodzinną można uzyskać również z tytułu śmierci osoby pobierającej w chwili zgonu zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Możliwość uzyskania renty rodzinnej po śmierci pracownika mają przede wszystkim dzieci własne zmarłego pracownika, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. Renta rodzinna przysługuje im do czasu osiągnięcia 16 lat, a jeśli się uczą - do ukończenia 25 roku życia. Prawo do renty rodzinnej mogą mieć również bez względu na osiągnięty wiek i pobieranie nauki, o ile stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia.

Renta rodzinna także dla wnuków

Prawo do renty rodzinnej, na zasadach przewidzianych dla dzieci własnych zmarłego pracownika, mają także wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, przyjęte przez niego na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności i co najmniej na rok przed jego śmiercią. Renta rodzinna przysługuje im wówczas, gdy nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach, a jeśli rodzice żyją – pod warunkiem, że nie mogą zapewnić im utrzymania.

Renta rodzinna po opiekunie

Rentę rodzinną uzyskają również wymienieni członkowie rodziny pracownika, jeśli ten był ich opiekunem ustanowionym przez sąd. Prawa do renty rodzinnej nie mają dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Żona może otrzymać pieniądze po mężu tylko w okreslonych przypadkach

Rentę rodzinną może uzyskać również wdowa po śmierci pracownika, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się - 18 roku życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Uprawnienie do renty rodzinnej po śmierci pracownika przysługuje również wdowie, która spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa. Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która przed śmiercią męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia wymienionych warunków, w dniu śmierci męża miała prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Okresowa renta rodzinna

Wdowa, która nie spełnia ogólnych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej, a nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania - ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez rok od dnia śmierci męża. Uprawnienie to może być przedłużone jeszcze na rok, jeśli uczestniczy ona w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. Rentę rodzinną, na takim samych warunkach jak wdowa, może uzyskać wdowiec po zmarłej żonie (pracownicy). Prawo do renty rodzinnej mają również rodzice zmarłego pracownika, jeżeli ten bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania. Rodzice muszą też spełniać warunki przyznania renty przewidziane dla wdowy/wdowca.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32624 )
Array ( [docId] => 32624 )

Array ( [docId] => 32624 )