Wynagrodzenia – jak zaokrąglać kwoty

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 18-04-2017 r.

Żadne przepisy prawne nie określają sposobu zaokrąglania wynagrodzeń, które wynikają z wewnętrznych uregulowań u pracodawcy. Wynagrodzenia, analogicznie do zasad obliczania kwot składek na ubezpieczenia społeczne, zaokrągla się do pełnych groszy: w górę – jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, lub w dół – jeżeli jest niższa od 0,5 grosza.

Należy tu wskazać, że pracodawcy mogą ustalać zarówno, że dany składnik wynagrodzenia (niewynikający z przepisów prawa pracy) będzie zaokrąglany w górę, jak w dół, a także że będzie zaokrąglany do pełnych złotych czy dziesiątek groszy. Jeżeli jednak regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy albo umowa o pracę nie określają szczególnego sposobu zaokrąglania danego składnika, należy stosować zasadę ogólną, wskazaną powyżej.

 

Jednocześnie trzeba podkreślić, że pracodawca nie ma swobody w stosowaniu zaokrągleń, których sposób obliczania został ustalony w przepisach prawa, jak wynagrodzenie w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca, czy wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, gdzie na każdym etapie obliczeń ustalana jest „kwota”, a kwota to złote i grosze. Oznacza to, że zaokrągleniu do pełnych groszy podlegają poszczególne wyniki obliczeń.

Dodatek za pracę w porze nocnej

Jeżeli przepisy prawa pracy (w tym przepisy wewnętrzne obowiązujące u pracodawcy) nie przewidują zaokrąglania pośrednich wyników do „kwoty”, zaokrąglenia składników wynagrodzeń dokonuje się dopiero na końcowym etapie obliczeń. Tak będzie np. w przypadku obliczania dodatku za pracę w porze nocnej. Przypomnijmy, że za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W przepisach prawa pracy nie ma przesłanki do zaokrąglania stawki godzinowej do „kwoty” przed ustaleniem 20% tej wartości. Zgodnie bowiem z § 4b rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z  29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia, za godzinę pracy w porze nocnej minimalne wynagrodzenie za pracę przewidziane w tym przepisie dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Zatem zaokrągleniu powinien podlegać dopiero wynik końcowy.

Przykład:

Pracownik przepracował w marcu 2017 r. 64 godziny w porze nocnej: 2.000,00 : 184 godz. x 20% x 64 godz. = 139,13 zł. Należy tu nadmienić, że w literaturze przedmiotu spotyka się przykłady, gdzie przy obliczaniu stawki godzinowa za pracę w porze nocnej najpierw zaokrągla się stawkę za godzinę do pełnych groszy i z tak ustalonej kwoty oblicza stawkę 20%. Zdaniem autorki jednak nie ma przesłanki prawnej do takiego postępowania.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40248 )
Array ( [docId] => 40248 )