Szkolenie bhp dla zleceniobiorcy

Autor: Jarosława Warszawska
Data: 30-03-2016 r.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia badań lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, a także do poddania się szkoleniom bhp. Obowiązki te realizuje na swój koszt i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że zleceniobiorca, który przykładowo uległby wypadkowi w związku z brakiem przeszkolenia bhp, nie będzie mógł skutecznie dochodzić od zleceniodawcy odszkodowania, jeśli oczywiście zleceniodawca prawidłowo poinformuje go o zakresie tego szkolenia.

Zleceniodawca powinien przede wszystkim powiadomić zleceniobiorcę o jego obowiązkach, wynikających z art. 3041 kp. Zadaniem zleceniodawcy jest ponadto wskazanie zakresu badań i szkoleń bhp. Może to uczynić poprzez wykazanie czynności, jakie będzie wykonywał zleceniobiorca i określenie ewentualnych zagrożeń związanych z tą pracą, jak na przykład konieczność wykonywania prac na wysokości, możliwość kontaktu z substancjami niebezpiecznymi itp.

Przykład:

Zleceniobiorca ma za zadanie systematyczne odwiedzanie wskazanych sklepów, w celu skontrolowania ekspozycji towarów danego producenta. Trasy przejazdu są z góry ustalone przez zleceniodawcę, zleceniobiorca ma prawo natomiast wybrać dni i godziny, w jakich będzie poruszał się danymi trasami. Zleceniobiorca wykonuje pracę w miejscach wyznaczonych przez zleceniodawcę, dlatego powinien odbyć szkolenie bhp.

Przez pracę w wyznaczonym miejscu należy rozumieć każde miejsce, którego wybór leży po strojnie zlecającego, a nie zleceniobiorcy. Nie musi to zatem być stałe miejsce w znaczeniu geograficznym, ale może to być także obszar, jeżeli sposób poruszania się po tym obszarze nie zależy od woli przyjmującego zlecenie.

W świetle przepisów art. 3041 kp zleceniobiorca, który będzie wykonywał pracę zleconą w miejscu wyznaczonym przez zlecającego bądź w jego siedzibie, zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu pracy, w zakresie określonym, przez zleceniodawcę. Do obowiązków tych należy m.in. znajomość przepisów bhp, udział szkoleniach z tego zakresu oraz poddawanie się badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy danego rodzaju. Jeżeli zlecona praca nie będzie wykonywana w siedzibie zlecającego ani w innym miejscu przez niego wyznaczonym, przepisów art. 3041 kp nie stosuje się.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38806 )
Array ( [docId] => 38806 )

Array ( [docId] => 38806 )