Umowa zlecenie różni się od umowy o prace pod wieloma względami

Data: 07-03-2013 r.

Wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy nie jest roszczeniem i nie ulega przedawnieniu – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 października 2006 r. Przedawniają się tylko roszczenia z ustalonego stosunku pracy, np. roszczenie o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Warto o tym pamiętać, zawierając niezgodnie z prawem umowę zlecenia zamiast umowy o pracę.

Umowa zlecenia co do zasady jest odpłatna, chyba że strony ustalą w niej, iż zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia bez wynagrodzenia. Jednak to nie wszystkie różnice. Jeżeli zlecenie jest odpłatne, wynagrodzenie należy się dopiero po wykonaniu zlecenia, o ile inny termin wypłaty nie wynika z samej umowy albo z przepisów szczególnych. Bardzo często w umowach zlecenia znajdują się zapisy, że wynagrodzenie za ich wykonanie wypłacane będzie co miesiąc po otrzymaniu rachunku od zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca nie musi sam wykonywać czynności objętych zleceniem. Zgodnie bowiem z art. 738 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: kc) przyjmujący zlecenie może powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej, pod warunkiem jednak że możliwość taka wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności.

Przykład:

Zleceniobiorca uległ wypadkowi samochodowemu, w związku z czym przez okres 2 miesięcy będzie niezdolny do pracy. W tej sytuacji zastąpił go syn. Zgodnie z art. 738 § 1 kc powinien niezwłocznie powiadomić zleceniodawcę o osobie i miejscu zamieszkania swojego zastępcy. Odpowiedzialny będzie wówczas tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

 

Umowę cywilnoprawną można wypowiedzieć w każdym momencie

Jeżeli zlecenie jest odpłatne i wypowiedzenie umowy przez zleceniobiorcę nastąpiło bez ważnego powodu, powinien on naprawić szkodę. Natomiast jeśli wypowiadającym jest zleceniodawca, musi zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poniósł w celu należytego wykonania zlecenia. Jeśli zlecenie było odpłatne, będzie musiał wypłacić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom. Gdy wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien również naprawić szkodę.

Różnice między umową zlecenia a umową o pracę

Umowa zlecenia

Umowa o pracę

Może być nieodpłatna, jeśli odpowiedni zapis znajdzie się w umowie

Zawsze jest odpłatna. Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia.

Zleceniobiorców nie obowiązuje pojęcie wynagrodzenia minimalnego.

Pensje pracowników nie mogą być niższe od

aktualnego wynagrodzenia minimalnego –

w 2013 r. jest to kwota 1.600 zł lub 1.280 zł

w pierwszym roku pracy (przy zatrudnieniu na pełnym etacie).

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przez strony umowy nie regulują żadne przepisy odrębne.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracodawca musi uwzględniać obowiązujące w firmie przepisy – zarówno powszechne (ustawy, rozporządzenia), jak i zakładowe (układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania).

Po spełnieniu określonych warunków praca może być świadczona przez osoby trzecie

Praca musi być świadczona osobiście przez pracownika.

Zleceniobiorcy nie mają prawa do urlopów wypoczynkowych oraz innych świadczeń pracowniczych, chyba że umowa

zawiera odpowiedni zapis przyznający im takie uprawnienia

Pracownicy mają prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego i wielu innych świadczeń pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

Zleceniobiorcy sami organizują sobie czas pracy

Pracownicy wykonują pracę w miejscu i czasie wyznaczonych przez pracodawcę i pod jego kierownictwem

Umowa zlecenia może być wypowiedziana w każdym momencie i to nawet „z dnia na dzień” – zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę.

Możliwości wypowiedzenia umowy o pracę

są znacznie ograniczone.

Źródło: Wyrok SN w z 6 października 2006 r. (sygn. akt V CSK 183/06).

Podstawa prawna:

  • art. 291 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Paulina Rybicka-Telec, prawnik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33057 )
Array ( [docId] => 33057 )