Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń a termin realizacji zadania

Data: 15-11-2013 r.

Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a osoby z nimi współpracujące – od dnia rozpoczęcia współpracy. Do dnia zakończenia współpracy każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zleceniobiorcy dokonuje zleceniodawca w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Składa w tym celu w jednostce ZUS formularz ZUS ZUA, w którym wykazuje zleceniobiorcę z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 XX.

 

Przy czym przy obliczaniu 7-dniowego terminu należy pamiętać, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, to wówczas przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Natomiast za koniec tego terminu uważa się upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni.

Po zakończeniu wykonywania pracy w ramach umowy zlecenia zleceniodawca, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń, zobowiązany jest wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń w ZUS. Dokonuje tego na formularzu ZUS ZWUA. Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego następuje na wniosek zleceniobiorcy lub osoby współpracującej. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Przykład:

Podpisano umowę zlecenia 15 lipca 2013 r. Umowa jest zawierana w związku z realizacją projektu unijnego, więc po przetargu musi być już podpisana. Termin realizacji zadania został natomiast przewidziany na okres od 5 do 20 czerwca 2014 r. Obowiązek ubezpieczenia osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia powstaje od 5 czerwca 2014 r. i będzie trwał do 20 czerwca 2014 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33069 )
Array ( [docId] => 33069 )

Array ( [docId] => 33069 )